Turinys Spausdinti
Lapkričio 18 ............................................................................................. 385
Heralds Biezais — Kultūros religinės versmės (vertė A. Baltinis) ...... 386
Iš latvių poezijos (vertė Henrikas Nagys) ............................................. 393
Andrius Baltinis — Latvių kultūrinė kūryba išeivijoje ......................... 395
Janis Klidzejs — Lusila (vertė A. Blt.) .................................................. 403
Iš latvių poezijos (vertė Andrius Baltinis) .............................................. 405
Antanas Maceina — Religija ir evoliucija ............................................. 406
Z. Romas — Kosmologinis žvilgsnis į visatą ........................................  411
 
IS MINTIES IR GYVENIMO
Pr. V. — Kantą skaityti žymiai lengviau ................................................ 414
Romualdas Kriaučiūnas — Tapatybei krizė kaip jaunimo problema ... 415
Juozas Lisva — Lietuva memuaruose ir dokumentuose .....................  416
Mūsų buityje ........................................................................................... 418
 
KNYGOS
L. D. — Lietuviškai vokiškas žodynai (Senno-Salio) ............................ 421
Kęstutis Keblys — Sąmokslas prieš skaitytoją (Volerto romanas) ..... 422
Ignas Malenas — Priešmokykliniai leidiniai Lietuvoje .......................  424

Viršelis 1 psl. — L. Liberts: Latvaitė

Šis numeris iliustruotas latvių A. Annus, V. Simanis, J. Kalmite, J. A. Annus ir E. Strautmanis darbų nuotraukomis. Be to, latvių kultūros kongreso Čikagoj 1965 nuotrauka, J. Jaunsidabrinio paminklas, Pr. Šivickio, B. Ciplijauskaites, A. Senno ir A. Salio atvaizdai.

Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N.Y, 11221


NOVEMBER, 1968

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; single copy 70f. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.