Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Menininkų   išvyka į P. Ameriką.
Spalio 15 išvyko j Pietų Ameriką dainos ir poezijos rečitalių gastrolėms solistė A. Stempužienė, dramos aktorius L. Barauskas ir kompozitorius D. Lapinskas. Vcnccueloj Caracas X.17 surengtas A. Stempu-žienės koncertas amerikiečiams, o lietuviams koncertuota Valencia ir Maracay miestuose. Kolumbijoj X,25 ir 27 D. Lapinskas dirigavo Eogotos valstybiniam simfoniniam orkestrui, dalyvaujant A. Stempužienei. Taip pat jis dirigavo Uragvajuje Montevi-deo simfoniniam orkestrui (X1.8). Argentinoj pasirodyta televizijoj (XI. 2), Buenos Aires surengtas koncertas  San Martin teatre  ir  Lietuvių Centre. Uragvajaus lietuviams koncertuota Montevideo (X.9), Brazilijos — Sao Paulo (XI.10). Gastroles organizavo ir finansiškai parėmė PLB valdyba, o vietoje globojo atitinkamų kraštų LB.

— A. L. R. Katalikų federacijos kongresas vyko Čikagoj X.26-27. Daug diskutuotas liet. katalikų religinio centro klausimas, rūpinantis, kad tai neliktų tik tuščia iškaba (o toks pavojus slypi jau pačiame projekte jį sudaryti iš po:os organizacijų atstovų). Pasiinformuota "Krikščionis gyvenime" knygų serijos klausimu. Išklausyta prof. J. Pikūno paskaitos    apie    katalikų    šiandieninę orientaciją ir eilės organizacinių pranešimų. Naujon federacijos valdy-bon išrinkti: Pr. Povilaitis, kun. K. Trimakas, dr. Ad. Darnusis, dr. Z. Danilevičius, Ad. Viliušis, dr. J. Je-rome, A. Paškus, dr. J. Meškauskas, kun. J. Budzeika ir P. Kilius. Pareigomis pasiskirstant, pirmininku išrinktas dr. J. Jerome, vicepirm. dr. Z. Danilevičius ir kun. K. Trimakas, sekr. Ad. Viliušis ir Pr. Povilaitis, ižd. A. Paškus, jaunimui — A. Tamulis, informacijai — kun. J. Budzeika, kat. akcijos fondui — P. Kilius. Viso kat. laisvojo pasaulio liet. sujungimui sudarytas laikinas organizacinis komitetas: pirm. K. Kleiva, sekr. kun. Pr. Garšva, nariai: M. Rudienė, kun. J. Vaišnys ir S. Raue-kinas, du atstovus dar paskirs Kanada ir Kunigų Vienybė.

Mirtys. — Lietuvoje rugsėjo 30 mirė Vilniaus universiteto docentas dr. Gerardas Žilinskas. Buvo gimęs Suvalkų Kalvarijoje 1910. Matematikos studijas 1936 baigęs Kaune, jas gilino Anglijoje. Nuo 1939 dirbo Vilniaus univ., po karo ligi 1962 vadovavo bendrosios matematikos katedrai. Be atskirų mokslinių str., paskelbė stambų akademinį vadovėlį "Aukštoji algebra"  (1960, 822 psl.).

—    Kanadoje, London, Ont., spalio 7 mirė kun. Juozas Danielius, sulaukęs 83 metų amžiaus. Kunigu į-šventintas 1909, pastoracinį darbą dirbo Vilkaviškio vyskupijoj (nuo 1923 Zapyškio, nuo 1936 Igliaukos klebonas). Kanadoje suorganizavo Londono liet. parapiją. Rašė spaudoje kateketiniais ir pedagoginiais klausimais, atskirai paskelbė penkis veikalėlius, kurių paskutinis buvo "Vaikų auklėjimas šeimoje"   (1959).

—    Brooklyn, N. Y. spalio 7 mirė pranciškonų brolis Didakas Pauliukaitis, baigdamas 45-tuosius metus. Buvo gimęs 1923 Montrealyje. Į liet. pranciškonus jis įstojo 1948 ir nuo 1952 dirbo spaustuvėj. Jis visą laiką spausdino ir mūsų žurnalą.

—    Vilniuje spalio 10 mirė prof. Pranas šivickis. Jis gimė 1882.IX.30 Šiluvos vis., Raseinių aps. 1906 atvyko į JAV ir dirbdamas mokėsi. Baigęs vidurinį mokslą, studijavo Val-paraiso ir Missouri univ. (B.A. 1917). Čikagos univ. 1922 įsigijo daktaro laipsnį. 1922-28 profesoriavo Filipinų univ. Maniloje. 1929 grįžo Lietuvon, pakviestas ordinariniu profesoriumi ir zoologijos katedros vedėju Vytauto D. universitete Kaune. 1940 su savuoju matematikos - gamtos fakultetu persikėlė į Vilniaus universitetą ir čia kūrė bendrosios biologijos ir histologijos katedras. Nuo 1948 dirbo žemės ūkio, vėliau Gyvulininkystės ir veterinarijos institute; 1959 ėjo naujai įsteigto Zoologijos ir parazitologijos instituto direktoriaus pareigas. 1956 buvo išrinktas Mokslų akademijos tikruoju nariu. Jo sritis buvo bestuburių zoologija. Tyrė Lietuvos ežerų ir Baltijos jūros pakrančių fauną. Iš savo specialybės paskelbė per 100 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose. Atskiri veikalai: Parazitų apibūdinimas (1956), Lietuvos moliuskai ir jų apibūdinimas (1960) ir kt. Nepriklausomybės metais buvo Liet. katalikų mokslo akademijos narys ir visuose trijuose jos suvažiavimuose skaitė paskaitas. Savo tikėjimui liko ištikimas ir ateistiniame režime.

Literatūra. — Kan. M. Vaitkaus 85-mečio sukaktis paminėta Bostone X.19. J. Jašinskas, R. Auiie-jutė, B. Vaičjurgytė ir R. Žičkus skaitė iš M. Vaitkaus poezijos ir prozos. Įspūdingą žodį tarė minėjiman atvykęs jubiliatas.

— V. Krėvės vardo premija, skiriama Montrealio akademinio sambūrio kas aniri metai, paskirta Antanui Vaičiulaičiui už jo padavimus "Gluosnių daina". Premija skirta už 1966-67 metų dar nepremijuotas grožinės literatūros knygas. Jury komisiją sudarė B. Jurkienė, dr. I. Gražytė, dr. H. Nagys, V. Akstinas ir A. Kličius. Buvo dar svarstyta L. Sutemos "Bevardė šalis", K. Bradū-no "Sonatos ir fugos" ir K. Almeno "Gyvenimas tai kekė vyšnių". Premija (500 dol.) iškilmingai įteikta Montrealyje XI. 16. Premijuotąją A.

Vaičiulaičio knygą mūsų žurnale recenzavo V. Skrupskelytė pernai metų gruodžio numery.
—    Bostono Kultūros klube X.26 žemininkų ir "nužemintųjų" poetų generacijas analizavo dr. H. Nagys.
—    Čikagoj X1.2 Šatrija surengė J. Aisčio kūrybos rečitalį. Savo poeziją skaitė pats autorius, o jo eilėraščius, kuriems sukurta muzika, padainavo P. Bičkienė. Tai šie eilėraščiai: Pastoralė — kompozitorius Br. Markai-tis, Ak, kaip žalia — J. Indra, Palei lieptą ir Augo sode serbentą — Vyt. Marijošius, Vai, nedvelk — Vyt. Jančys, Serenada — Pov. Matiukas.
—    Lietuvoje, minint Vydūno 100 metų gimimo sukaktį, išleistas jo trijų dramų rinkinys: Amžina ugnis (tokia ir rinkinio antraštė), Probo-čių šešėliai ir Pasaulio gaisras. Pastarąją dramą Vilniaus universiteto Sarbievijaus kieme studentų teatrinė studija suvaidino; režisavo V. Liman-tac, muziką veikalui sukūrė T. Ma-kačinas. Vydūno gimtinėj Jonaičiuose atidengta memorialinė lenta (sukūrė skulptorius V. Žuklys).


Muzika .—Bostone, Jordan Hall, XI.2 surengtas šių metų jubiliejinis koncertas, dalyvaujant D. Stan-kaitytei, L. Baltrui ir A. Voketai-čiui. Antrojoj koncerto dalyje (su tais pačiais solistais) amerikiečių choras Chorus pro Musica, diriguojant A. N. Pattersonui, atliko J. Gaidelio kantatą Kovotojai (tekstas St. Santvaro).
Boston Herald Traveler dienraštis XI. 4 paskelbė Lee Allen recenziją antrašte Lithuanian Night Shines (antrinė antraštė Nostalgic Tribute to Independence). Dainininkai taip į-vertinami: Soprano Dana Stankaitis did a beautiful job with three Lithuanian songs by a contemporary composer, J. Kačinskas. Her voice is strong, but not heavy, pure, beautiful on the high notes.. . She won the audience hearts with the encore of a Lithuanian folk-tune. And bass Arnoldas Voketaitis won them with his strong, though to my mind somewhat tight, voice and with his acting performance. Tenor Leonas Baltrus did less well, having some problem of purity of tone and pitch. But he too sang with power and emotional fervor. Kantata "Kovotojai" taip aptarta: The work is emotionally varied, moving from sorrow to patriotic fervor. It is modern, but not avant-garde; Gaidelis writes dissonant melodic lines, with some what complex rhythm which have, however, a continuously steady beat.

— Clevelande X.26 koncertavo solistas St. Baras, smuikininke E. Kup-revičiūtė ir pianistas A. Kuprevičius.
—Pianistas Antanas Smetona rengia savo rečitalius: X.12 koncertavo Čikagoj, X.29 Detroite, XI.3 Clevelande. Programą rinkosi iš Haydno, Beethoveno, Schuberto, Chopino, Schumanno ir Stravinskio.

Dailė. — Balzeko muziejuje X. 12-31 savo per 30 tapybos darbų rode Jadvyga Paukštiene. Matyti posūkio nuo anksčiau jai būdingo impresionizmo j abstraktinį ekspresionizmą.
—    Čiurlionio galerijoj X.19-27 vyko MŪSŲ Sparnų (ev. reformatų) žurnalo bendradarbių paroda. H. Blyskis eksponavo 2 litografijas. J. Mieliulis — 3 tapybos darbus, J. Dagys — 33 skulptūras. Be to, dar dalyvavo stud. A. Kregždaitė ir J. ir J. Neįmanai.
—    Čikagos Printmaker's Workshop and Gallery patalpose spalio mėn. drauge su kitais 3 grafikais buvo išstatęs savo 4 darbus V. Petravičius.
—    Australijoj Adelaidės White Studio galerijoj rugsėjo mėn. savo trečiąją individualinę parodą surengė E. Kubbos.


Iš visur. — Nekalto Prasidėjimo seserys X.20 Putname atšventė 50 metų įsisteigimo sukaktį. Dalyvavo per 250 kviestinių svečių. Akademinėj dalyje kun. R. Krasauskas apžvelgė šios kongregacijos istoriją ir darbus, meninėj daly j padainavo solistė P. Bičkienė.
—    Gydytojų korporacija Fraterni-tas Lituanica Čikagoj X.19-20 minėjo 60 metų jubiliejų. Tarp kalbėtojų buvo dr. V. Ingelevičius ir dr. B. Matulionis. Dabartinis korporacijos pirmininkas — dr. S. Budrys.
—    Čikagoj Jaunimo centre XI.3 iškilmingai minėta Liet. skautų s-gos 50 metų sukaktis. Ta pačia proga surengta ir skautų dailininkų (K. Zapkaus, B. Jameikienės, VI. Vijei-kio, Ant. Rūkštelės, Z. Sodeikienės, E. Marčiulionienės, J. Daugvilos, Bu-lotaičių, A. Trinkūno, V. Ramonio, R. Mozoliausko ir a. a. P. Augiaus) paroda.
 
Dr. Birutė Ciplijauskaitė, dėstanti ispanų kalbą Wisconsin univ. Ma-disone, šią vasarą pakelta į pilnas profesores. Magistro laipsnį jį gavo 1956 Montrealio univ., o doktoratą 1960 įsigijo Bryn Mawr kolegijoj, Pa. Gavusi Guggenheimo stipendiją, ji šiais metais Ispanijoj rengia kritišką Luis de Gongoros sonetų leidimą. 1969-70 pakviesta vizituojančia profesore dėstyti Tulūzos univ. Prancūzijoj. Be atskirų str. is-panikos žurnaluose, yra paskelbusi dvi knygas: La Soledad y la Poesía Española Contemporánea (Madrid, 1962) ir El Posta y la Poesía (ten pat, 1966). Rašo ir mūsų žurnale, Draugo kultūriniame priede.

— LFB Rytų apygardos suvažiavime Maspethe XI.9 svarstyti PLB, liet. parapijų, jaunimo ir kt. reikalai (V. Volertas, A. Sabalis, J. Gai-liušytė - Viesulienė ir kt.).

Jaunime. — Studentų ateitininkų s-gos centro valdyba sudaryta Clevelande: pirm. Ant. Razgaitis, nariai P. Alšėnas, M. Stasaitė. K. Razgaitis, T. Idzelytė, Vyt. Kliorys (Gaudeamus red.).
— Toronto liet. eporto Klubas Vytis mini savo veiklos dvidešimtmetį. Išleistas iliustruotas aplankas tai sukakčiai paminėti. Tarp klubo narių yra Kanados ministeriai: šachmatų meisteris P. Vaitonis ir keturi stalo teniso meisteriai: Pr. Gvildys, S. Kasperavičiūtė, E. Sabaliauskaitė ir V. Nešukaitytė.

— ALT metinis suvažiavimas įvyko Čikagoj X1.23. Valdybon išrinkti daugiausia tie patys asmens: ALR Katalikų federacijos — L. Jaras ir J. Jasaitis, Liet. kat. moterų s-gos — E. Vilimaitė, Sandaros — J. Gulbinienė ir M. Vaidyla, socialdemokratų
—    dr. P. Grigaitis ir J. Talalas, tautininkų — E. Bartkus ir T. Blinstru-bas, LRKSA — dr. V. Šimaitis, SLA
—    P. Dargis.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai