LAIŠKAS REDAKCIJAI Spausdinti
Parašė V. Čižiunas   
Argi nebūtų galima?...
Jau seniai knietė noras parašyti keletą minčių, kilusių perskaičius "Aiduose" vieną kitą straipsnį net pakartotinai. Vyraujanti, nerimstanti mintis yra ta, kad ne tik atgarsio šaukiantieji, bet ir veiksmą provokuojantieji balsai spaudoje (juo labiau svarūs žurnaluose, kaip "Aidai") vargiai susilaukia didesnio visuomenės ir jos kultūrinių bei politinių veiksnių dėmesio, negu tik eilinio užregistravimo ir paminėjimo spaudos apžvalgose. Kartais tenka galvoti šitaip: naujos, įdomios ir diskutuotinos autoriaus mintys, bet kas pastūmės kitus atsiliepti ta pačia, tikrai, regis, aktualia, tema? Kas, pagaliau, imsis konkretaus žygio ar darbo, kad reikalas nebūtų užmirštas, kad jis kuria forma būtų realizuojamas ?

Šiuos klausimus keldamas, turiu galvoje du ypatingai įsidėmėtus straipsnius "Aiduose". Pirmas jų — "Intelektualo atsakomybė tautoje" A. Blažio (Aidai, 1967 Nr. 10), antras P. Juškio "Kelių kultūros paminklų likimas ir tautinė lygybė Sovietų Sąjungoje" (Aidai, 1968, Nr. 3). Ir vienas, ir antras žadina skaitytoją ieškoti atgarsių; jei nėra jų —    provokuoti juos. Kaip? Sunku greitomis atsakyti. O juk vyksta į-vairių šviesuomenės susibūrimų. "Grynųjų" intelektualų jų tarpe taip pat nestinga. Reikia, kad būtų plačiau atsiliepta, padiskutuota A. Blažio skelbtų minčių pagrindu.

P. Juškio straipsnis prašyte prašosi išverčiamas į anglų kalbą ir paskelbiamas kad ir kuriame JAV ka-talikijos (stambesniame!) organe. Argi nebūtų lietuvių kunigų tarpe į-takingesnių ir tai spaudai artimesnių asmenų? Beje, rengiamas (taip buvo rašoma!) šiems 1968 metams ypatingas turiniu "Lituanus" numeris. P. Juškio straipsnis labai tiktų tam numeriui! O, kad taip ("pakš-tiškai" pasvajojant!) pamėgintų kas iš "Lituanus" perkelti tą rašinį (jis gerai parašytas!) į "Reader's Di-gest"?! Juk "R. D." linija antikomunistinė, str. tema nauja, ten dar neliesta! Nejaugi tai negalima, net ir nemėgintina! ? . . .       V. Čižiunas