PRIEŠMOKYKLINIAI LEIDINIAI LIETUVOJE Spausdinti
Parašė Ignas Malėnas   
T. Balčiūnienė: ABC. Tai spalvota abėcėlė, be jokių tekstų. Tik duodamos spalvinės raidės ir ties kiekviena raide atitinkamas paveikslėlis, kurio vardas prasideda raide, su kuria norima vaikas supažindinti. Be to, dar duodamas kitas vaizdelis, kurio pavadinimas prasideda ta pačia raide. Mokant garsų — raidžių metodu, kuris į-vestas visose sovietų mokyklose, knygelė teigiamai vertintina.

Jonas Stukas: ATSARGIAI SU UGNIMI! Skaityk ir nuspalvink. Piešiniai Nijolės Klišiūtės. Vilnius, 1968. 32 psl. sąsiuvinio formato. Knygelė skirta priešmokykliniam amžiui. 10 psl. skirti tik spalvinimui, o kiti yra su priediniais apsakymais apie žaidžiančius vaikus. Kiek padykęs Medinukas netyčiomis padegė Nykštukės namelį ir jos drabužėlius. Ji iš baimės apalpo. Aušrelė (žaisliniu telefonu) iššaukė Lėlių miesto gaisrininkus-lėles. Meškis su gaisrininkais greit visa užgesino ir pašaukė daktarą Aiskaudą, kuris davė Nykštukei lėlių arbatos, ir ši greit atsigavo — vėl visa grįžo į laimingą vaikų gyvenimą. Visa būtų gerai, jei pasakų motyvai nesipainiotų su realaus gyvenimo įvykiais, nes neduodama vaikui sąlygų atskirti prasimanymą nuo tikrovės, o tai yra svarbiausia. Pati knygelė praktiška.

Justinas Marcinkevičius: GREITOJI PAGALBA. Iliustravo L. Bi-čiūnaitė. 12 psl. Eiliuota pasaka iš vaikų gyvenimo, kur pusę knygos užima iliustracijos. Pasakaitė parašyta eilėmis, kaip stebuklingasis daktaras Aiskauda gydo lėles. Mergaitės knygelę mėgs, nes parašyta su skoniu.

Vytautas Barauskas: MAŽŲ'jŲ LOPŠINĖ. Iliustravo L. Bičiūnaitė. Vilnius, 1967. Eilės patiems mažiesiems. Jau pusiau modernaus eiliavimo, tokios ir iliustracijos. Eilėraščiai vaikams tikę, nes daugiausia remiasi gamtos vaizdavimu, tik agitaciniai priedai šio amžiaus vaikams yra ankstyvi. Iliustracijos gana geros.

Kazys Binkis: ATSISKYRĖLIS ANTANĖLIS. Iliustravo T. Kulakauskas. Eiliuota pasaka mažiems ir dideliems vaikams. Didelio formato 10 psl. Gana estetiška knygelė, vaizduojanti atsiskyrėlio vargus ir nelaimes. Tik kirčiai daug kur ardo eiliavimą.

A.Karalijčevas: BEUODEGIS LIŪTAS. Vertė A. Apokienė, iliustravo L. Židovas. Vlinius, 1968. Didelio formato 8 iliustruoti psl. Tai pasaka, kaip kiškienės sūnus Beuodegis Liūtas ieškojo ir surado sergančiam broliukui Sidabriniam Ūsui raudonąjį kiaušinėlį, kuris buvo įkritęs vandenin, ir žuvelė už taškymąsi vandenyje pažadėjo užaugusi jam atkeršyti. Tai geriausia iš verstinių pasakų — atitinka pačių mažųjų pajėgumą, jų supratimą.

JONUKAS IR GRYTUTĖ. Vertė R. Jankevičiūtė, iliustracijos V. Kubaštos. Kad iš vokiečių kalbos versta, net nepažymėta. Pati knygelė kiek brutali. Motinos įkalbėtas tėvas išveda ir girioje palieka vienus vaikus, nes jiems patiems trūksta maisto. Juos pagrobia žiauri ragana, kuri Grytutei įsako užkurti krosnį ir rengiasi Jonuką išsikepti ir suvalgyti. Jonukas atsikalbinėja nemokąs ant ližės atsisėsti. Ragana jam rodo, kaip tai reikia padaryti. Tada vaikai sugriebę ližę raganą įstumia į krosnį. Apžiūrėję trobelę, jie rado pilnas skrynias aukso ir visokių brangakmenių. Jų prisisėmę ir parsinešė, kiek galėjo pakelti, ir laimingai gyveno su tėvu, nes motina jau buvo mirusi. Pasaka, ypač patiem mažiesiem, per žiauri, nors vaikai dėl sensacingų nuotykių ją mėgsta.

D. Mačkašis, D. Varnajis ir P. Suboslajis: PETRIUKO KELIONĖ Į KOSMOSĄ. Iš vengrų kalbos vertė Z. Rukšėnaitė. Vilnius, 1968. Ši knygelė priešmokyklinio amžiaus vaikams tikrai neįmanoma suprasti. Susižavėta šių laikų aktualia tema, bet vaikas ja nesidomės, nes ji jam bus tikrai nesuprantama.

Knygelių tiražas net ligi 100.000. Sovietų Enciklopedijoje rašoma, kad visoje Rusijoje L. Tolstojaus veikalų buvo spausdinama net po 100.000. O dabar mažos Lietuvos priešmokyklinio amžiaus vaikams spausdinama taip pat po tokius skaičius knygelių. Kaip sugeba tiek egzempliorių išplatinti, kai vaikai dar nemoka skaityti? čia jau tikras rekordas, kuriuo jie gali didžiuotis. Mes turėtume čia iš jų pasimokyti. Tiesa, knygelės gana pigios, bet tuo visa sunku išaiškinti
Ignas Malėnas