ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Giovannino Guareschi: DRAUGAS DON CAMILLO. Išvertė J. Pr. Palukaitis. Išleido "Viltis" Clevelande. 1968. 216 psl., kaina 3 dol.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS: REGULIAMINAS IR PROGRAMOS. Čikaga, 1968. 48 psl. Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš P. L. I. gyvenimo.

TECHNIKOS ŽODIS, 1968 nr. 3 (M. Šabano str. apie biotechnologiją, IX ALIAS suvažiavimo aprašas), nr. 4 (A. Girniaus str. "Sintezė geodezijoje").

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULE-NIS, 1968 nr. 3 (D. Jasaičio, R. Sidrio, A. Grigaičio ir kt. str.).

LKDS BIULETENIS, 1968 rug-piūtis.