"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI Spausdinti
$25 už 1968-9 m. — Adolf. Gaigalas, Binghampton, N.Y. / S. Dimienė, M.D., Middle Village, N.Y.; Ant. Razma, M.D., Wilmington, 111.; Stepas Stonis, Toronto, Ont. Canada.
"AIDŲ" administracija nuoširdžiai dėkoja visiems žurnalo rėmėjams.