ŽODIS "AIDŲ" SKAITYTOJAMS Spausdinti
Šiame "Aidų" numery skaitytojai ras administracijos laišką, kviečiantį pratęsti prenumeratą 1969 metams. Tas kvietimas yra didžiai nuoširdus ir mūsų žurnalui gyvybinis. Nuo prenumeratorių priklauso visa jo ateitis.
"Aidai" Amerikoje leidžiami jau 19 metų. Leidėjų tikslas padaryti žurnalą prieinamą visiems. Dėl to metinės prenumeratos mokestis paliekamas 7 dol. Mes prašome gerb. skaitytojus išgirsti mūsų balsą ir nedelsiant atsiųsti prenumeratos mokestį. Tuo vėl bus pastatyti "Aidai" ant kojų 1969 metams.
Leidėjai ir Administracija