ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
LIETUVIŲ LITERATŪRA SVETUR 1945-1967. Redagavo K. Bradūnas. Išleido Į Laisvę fondas Čikagoj 1968. Dailininkas — V. O. Virkau. Kieti viršeliai, 697 psl., kaina 10 dol. Kolektyvinis veikalas, kuriame poeziją apžvelgia A. Vaičiulaitis (7-83), romaną — K. Keblys (84-212), novelę — R. Šilbajoris (213-299), dramą — St. Santvaras (300-394), kritiką VI. Kulbokas (395-511), be to, J. Girnius meta bendrą visumos žvilgsnį (512-605), Č. Grincevičius duoda bibliografiją (606-669).

Dr. Pr. Skardžius: LIETUVIŲ KALBOS KIRČIAVIMAS. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas (mecenatas — Lietuvių fondas) Čikagoj 1968. Kieti viršeliai. 117 psl., kaina 5 dol.
Stefanija Rūkienė: VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. Sibiro tremties užrašai. I dalis. Mecenatas — dr. J. Dauparas. Išleido Vilties draugija Clevelande 1968. 443 psl. kaina 5 dol. (kietais viršeliais — 6 dol.).

SOCIALISTINIS REALIZMAS. Redagavo D. Velička. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas (mecenatas — A. Mackaus knygų leidimo fondas) Čikagoj 1968. xix + 59 psl., kaina 2 dol. Tai perspausdinta Kaune 1954 išleista Literatūros chrestomatija XI klasei, pridėjus įvadinį R. šil-bajorio str. ir gale biografinius paaiškinimus.

Anatolijus Kairys: ŠVIESA IR ELDORADO (tragedijetė "šviesa, kuri užsidegė" ir drama "Eldorado"). Išleido Terra Čikagoj 1968. 142 psl.

Albertas Zubras: PEOPLE OF THE AMBERLAND. Išleido Australijos Lietuvių studentų d-ja Melbour-ne 1968. 98 psl. Informacinis leidinys tiek apie lietuvius (daugiausia), tiek apie latvius ir estus.

Algirdas Landsbergis: FIVE POSTS IN A MARKETPLACE. Įžangos žodį šiai "Penkių stulpų" angliškajai versijai parašė R. Payne. Išleido Many-land Books New Yorke 1968. Kieti viršeliai. 76 psl., kaina 4 dol.

Louis Evely: VISI MES BROLIAI. Sulietuvino Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys. Išleista Putname 1968. 101 psl.

LITUANUS, 1967 rudens ir žiemos numeriai (vol. 13, No. 3 ir No. 4). Abu numeriai specialiai skirti lietuvių dramai. Pirmame numery duota K. Sajos "The Orator" (vertė S. Ma-kaitytė) ir A.
Škėmos "A Christmas Skit" (vertė A. ir R. Page), antrame — A. Landsbergio "Everyboy (or the Beard)", K. Ostrausko "The Grave-diggers" (vertė R. Šilbajoris) Red. B. B. Vaškelis vertimus įvesdina savo straipsniu.

Viktoras Gidžiūnas: SCOTISM AND SCOTISTS IN LITHUANIA. Atspaudas iš skotistų 1966 kongreso darbų IV tomo (239-248), išleisto Romoj 1968.

Alfonsas Šešplaukis: SHAKESPEARE IN LITAUEN. Atspaudas iš Deutsche Shakespeare - Gesellschaft West Jahrbuch 1968 (193-206).

TREJI VARTI, 1968 nr. 11. Šiame nr. duotas Maiga V. Aserite str. apie Lietuvos istoriją, J. Zarinio str. apie Manyland Books leidinius ir P. Babicko pasakojimo vertimas, be to Lietuvos himnas su gaidomis ir V. Ozolinio vertimu į latvių kalbą, K. V. Banaičio "Po aukštus kalnus" gaidos.

AKIRAČIAI, 1968 nr. 3 ir 4. Pastarajame numery yra L. Dambriūno str. mūsų mokslo ir meno organizacijų klausimu.

PRANEŠĖJAS, Liet. žurnalistų s-gos centro valdybos neperiodinis biuletenis (8 psl.), 1969.1.15, nr. 1.

PIRMYN JAUNIME — Toronto moksleivių ateitininkų laikraštėlis, 10 metų jubiliejaus nr. 1(28), 1968 Kalėdos. Red. — A. Čepas.

FILATELISTŲ d-jos "Lietuva" biuletenis, 1968. XI, Nr. 8 (125).