Turinys Spausdinti
Augustinas Rubikas — Pasauliečiai Bažnyčioje .................................................... 145
Jurgis Blekaitis — Eilėraščiai ................................................................................ 150
Pranas Skardžius — J. Balčikonio netekus ........................................................... 153
Juozas Tininis — Estetine lietuvių kalbos vertė ................................................... 156
Jonas Puzinas — Žvilgsnis į dr. J. Ochmanskio Lietuvos praeities tyrinėjimus .. 160
Benediktas Rutkūnas — Pavasario keliu (eil.) ..................................................... 168
Juozas Lišva — Lietuva pokario memuaruose ir dokumentuose ......................... 169

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Izidorius Vasyliūnas — Gražina Bacevičiūtė ......................................................... 173
Viktoras Vizgirda — Lietuvių Dailės Instituto jubiliejinė paroda ......................... 175
J. G. — V. Mačernio žuvimo aplinkybės ............................................................... 176
Kęstutis Keblys — Dar dėl "tautininkų" ir "valstybininkų" ............................... 178
Romualdas Kriaučiūnas — Psichiatras gyvenimo turguje ir riaušėse ................. 179
Mūsų buityje    ......................................................................................................... 181  
Laiškas redakcijai, .................................................................................................. 184
Atsiųsta paminėti ..................................................................................................... 184

KNYGOS
Andrius Sietynas — Pereitos vasaros derlius (Barėnas, Jurkus, kiti 6) .............. 185
Titas Alga — Trečioji K. Barėno knyga ................................................................ 187
Ignas Malinas — Rūtelė ........................................................................................ 188
Al. — Iš lituanistinių knygų Lietuvoje ................................................................... 189

Viršelio 1 psl. — A. Valeška: Atomo jėga (kazeinas)
Šis numeris iliustruotas Lietuvių Dailės Instituto parodos kūrinių nuotraukomis. Be to, J. Blekaičio (fotonuotrauka A. Petručio), J. Balčikonio, J. Ochmanskio, G. Bacevičiūtės, Vyt. Mačernio ir A. Senno atvaizdai.

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122
Administruoja T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
•    Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Illinois Department of Mental Health), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (Purdue University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (St. John's University, New York), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Marburg a.d. Lahn, Vokietija), R. Sealey (University of California. Berkeley), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Sliažas (Monmouth College, 111 ), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

APRIL, 1969

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.