"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI IR REMĖJAI Spausdinti
"AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
17 dol. — J. S. Kriaučiūnas, M.D., Toledo, Ohio; 15 dol. — Irena G. Elertienė, M.D., Lebanon, Pa.
10 dol. — M. Kvedaras, Stasys Stravinskis, Chicago, 111.; Kazys Račiūnas, Cicero, 111.; V. Daugėlienė, Washington, D.C; J. Stasiukonis, Valparaiso, Ind.; Elena Masaitienė, Harve de Grace, Md.; Balys Šarkenis, Newark, N.J.; A. Dargis, Rochester, N.Y.; J. Mikonis, Cleveland, Ohio; J. Mačiulis, Lakewood, Ohio; Algimantas Gečys, Philadelphia, Pa.; P. Sidaras, Toronto, Ont. Canada.

"AIDŲ" RĖMĖJAI
Julija Skripkienė, Kearny, N.J.; Ant. Gailiušis, Cleveland, Ohio; Msgr. Audrys Bačkis, Ankara, Turquie (Turkija).
"AIDŲ" administracija visiems žurnalo rėmėjams nuoširdžiai dėkoja.