Turinys Spausdinti
Antanas Paškus — Teilhard'o Dievas ....................................................... 193
Antanas Gustaitis — Eilėraščiai ................................................................ 207
Vladas Jakubėnas — "Dana" (J. Gaidelio operos premjera) .................. 208
Dr. P. Rėklaitis — Mykolas Arkangelas Palloni ...................................... 213
Leonardas Dargis — Naujoji ekonomika ir jos kūrėjas Keynes .............. 218
Aleksandras Pakalniškis — Žemaičių tvoros ............................................ 226

IS MINTIES IR GYVENIMO
J. Kojelis — Naujos gyvybes laisvės kovai ieškant ................................. 231
K. P. C. — Vyskupas A. Deksnys ............................................................. 232
Arch. V. P. Zubas — Tautinių tradicijų svarba išeivijos architektūroje ... 233
Mūsų buityje ............................................................................................... 234
Atsiųsta paminėti  ....................................................................................... 237

KNYGOS
A. V. — A. Baužinskaitės-Kairienės "Detalės" ....................................... 238
J. Jakštas — Senosios "Lietuvos sostinės" Amerikoje istorija .............. 239

Viršelio 1 psl. — A. Dargis: Kompozicija (aliejus, 1969)

Šis numeris iliustruotas A. Dargio tapybos darbų nuotraukomis. Be to, "Da-nis" operos scena, M. A. Palionio freskos, žemaičių tvoros, St. Santvaro, J. Gaidelio, K. Z. Paco, J. M. Keynes, vysk. A. Deksnio, K. Avižonio. A. Dargio ir M. Vaitkaus atvaizdai
 
Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122
Administruoja T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
•    Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus gražinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Illinois Department of Mental Health), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (Purdue University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (St. John's University, New York), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Marburg a.d. Lahn, Vokietija), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Monmouth College, 111), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

MAY, 1963

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.