TURINYS Spausdinti
Studentų maištas (anketinis simpoziumas — B. Ciplijauskaitė, I. Gražyte,
R. Kriaučiūnas, A. Liulevičius, J. Navickas, A. Paškus, R. Scaley,
K. Skrupskelis, V. Skrupskelytč, A. Sužiedėlis, V. Vardys)  ...................................................... 244

Pranas Visvydas — Eilėraščiai ..................................................................................................... 252
Zenonas Ivinskis — Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių dvidešimtmetis (1919-39) ............. 254
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių literatūros perspektyvos?  .........................................................  261
Leonardas Dargis — Naujoji ekonomika ir jos kūrėjas Keynes ................................................ 268

IS MINTIES IR GYVENIMO
A. Paškus — O vis dėlto ir jie kuria tobulesnę ateitį! ................................................................. 271
K. K. G. — Herbert Marcuse ....................................................................................................... 273
Mikalojus Ivanauskas — Mikas Šileikis ir jo kūryba ................................................................. 274
Dr. P. Rėklaitis — Kur buvo Dainava? ........................................................................................ 276
Leonardas Dargis — Amerikinė infliacija .................................................................................... 276
Mūsų buityje .................................................................................................................................. 278

KNYGOS
J. B. — Monografija apie Maironį (V. Zaborskaitės) ................................................................. 281
Ramune Stanelyte — Egzodo literatūros skerspiūvis ................................................................. 283
Dr. Tomas Žiūraitis, O.P. — Iš veikalų svetimomis kalbomis .................................................... 286
Atsiųsta paminėti ........................................................................................................................... 288
 

Viršelio 1 psl. — Vytautas Valius: Lietuvių liaudies skulptūros motyvais; 4 psl. — Algimantas Kezys: Kanada (foto nuotrauka, 1968)
Šis numeris iliustruotas M. Šileikio tapybos darbų nuotraukomis, darytomis M. Ivanausko. Be to, D. Kolbaitės paveikslas, H. Marcuse ir M. Šileikio atvaizdai

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122
Administruoja T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
•    Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Illinois Department of Mental Health), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (Purdue University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (St. John's University, New York), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Marburg a.d. Lahn, Vokietija), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Monmouth College, 111.;, V. S. Vardys (University of Oklahoma)

JUNE, 1969 AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.