Turinys Spausdinti
Žygis į Menulį ...................................................................................... 289
Zenonas Ivinskis — Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių dvidešimt-
metis (1919-1939) ................................................................................ 290

O. V. Milašius — Pažinimo giesmė (vertė A. Vaičiulaitis) ................ 294
Dr. G. I. Židonytė-Vebrienė — Milašius tampa klasiku ................... 299
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių literatūros perspektyvos ................... 305
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai ....................................................... 312
Kan. J. Tumas-Vaižgantas .................................................................. 313
Jurgis Gimbutas — Lietuvių namotyra Lietuvoje ............................. 314
Juozas Kralikauskas — Vaišvilkas (romano fragmentas) ................ 319
Kęstutis Gaidziūnas — Eilėraščiai ..................................................... 322

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
R. Kriaučiūnas — Ateities vizijos ir dabarties tragedijos ................. 323
Pr. Visvydas — Česlovas rašo apie Oskarą Milašių ........................ 324
Rimvydas Sliažas — Vokiečių rašytojų Gruppe 47 po 12 metų ........ 326
Al. — Vasaros visuomeninis sambrūzdis ............................................ 327
Mūsų buityje ........................................................................................ 329

KNYGOS
Ilona Gražyte — V. Bogutaitės "Lietus ir laikas" ............................ 333
Mirga Girniuviene — "Vakare banga" ir "Trapus vakaras" (G. Tu-
lauskaitės ir K. Grigaitytes rinkiniai) ................................................. 334

Atsiųsta paminėti  ................................................................................ 336

Viršelio 1 ir 4 psl. — Vladas Vildžiūnas: Trys karaliai (dekoratyvinė vario skulptūra prie M. K. Čiurlionio galerijos Kaune, 5 m aukščio, 1967)
Šis numeris iliustruotas Vlado Vildžiūno skulptūros darbų nuotraukomis. Be to, O. V. Milašiaus, kan. J. Tumo-Vaižganto ir Al. Kutkaus atvaizdai, Milašiaus antkapio ir Zbarų kaimo nuotraukos.

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122
Administruoja T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221
•    Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Illinois Department of Mental Health), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (Purdue University), J. Navickas (Boston College), A. PaSkus (St. John's University, New York), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Marburg a.d. Lahn, Vokietija), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Sliažas (Monmouth College, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)


SEPTEMBER 1969

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.