TURINYS Spausdinti
Juozas Girnius — Sveikiname mokslininkų suvažiavimą 337
Antanas Maceina — Ateizmas ir komunizmas    340
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai        345
Zenonas Ivinskis — Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykių dvidešimtmetis (1919-1939)    346
Aleksandras Stulginskis   349
Juozas Jakštas — Lietuvos metraščiai (Apie M. Jučo knygą) 355
Gražina Bacevičiūte — Iš atsiminimų (verte J. Kėkštas)     359
Antanas Paskųs — Psichoanalize ir jos kūrėjas     361

IS MINTIES IR GYVENIMO
K. G. Aitis — Amerikos lietuvių kongresas     369
Juozas Girnius — Atsisveikinant Antaną Bendorių 372
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Visų laikų apaštalas (Šv. Pranciškus Asyžietis)      376
Leonardas Dambriūnas — Dar del "tikėti" vartojimo 378
Mūsų buityje     379

KNYGOS
Ramune Stanelyte — Milfordo gatvės elegijos (J. Aisčio)  382
 

Viršelio 1 ir 4 psl. — Juozas Balčikonis: sienos kilimas Sutartinė (batika, 1968) ir kilimas Žalčiai karaliai (linas, batika, 1966).
Šis numeris iliustruotas M. Ambrozaitienės, O. Baužienės ir R. Jautokaitės kūrinių nuotraukomis, be to, El Greco paveikslas Šv. Pranciškus Asyžietis, A. Stulginskio, S. Freudo, A. Bendoriaus, J. Bertulio ir A. Mikulskio atvaizdai.

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122
Administruoja T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushwick Ave, Brooklyn, N. Y. 11221
•    Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprafiytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas i Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Illinois Department of Mental Health), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (Purdue University), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (St. John's University, New York), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana. Roma), P. Rėklaitis (Marburg a.d. Lahn, Vokietija), R. Sealey (University of California. Berkeley), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlln College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, DC), R. šuažais (Monmouth College, 111.}, V. S. Vardys (University of Oklahoma)

OCTOBER 1969

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y.