ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Raymond H. Potvin and Antanas Sužiedėlis: SEMINARIANS OF THE SIXTIES. A national survey. A project of the Center for Applied Research in the Apostolate (CARA). Washington, D. O, 1969. 230 p. Tai sociologine - psichologine studija, pagrįsta 6420 amerikiečių klierikų ir 1130 pasauliečių studentų anketiniu apklausinėjimu.

ŠEŠTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Redagavo K. Barėnas. Nidos leidinys Londone 1969. 400 psl., kaina kietais viršeliais — 3 dol., minkštais — 2.50 dol., nenariams 25 proc. daugiau.
VYSKUPAS PRANAS BRAZYS. Išleido Ateitis Brooklyne 1969. Viršelis ir iliustracijos P. Jurkaus. 86 psl., kaina 2 dol.

A. Giedrius: SMILGOS. Apsakymai. Nidos leidinys Londone 1969. 204 psl., kaina kietais viršeliais 3 dol., minkštais — 2 dol., nenariams 25 proc. daugiau.

LITUANUS, 1969, vol. XV, no 1, 94 p. Šiame numery duotas V. S. Vardžio str. apie pokarinį partizanų sąjūdį Lietuvoj (iš knygos "Lithuania under the Soviets"), J. Jankaus dramos "Peilio ašmenimis" III veiksmo vertimas, S. Jautokaitės str. apie dail. Ad. Varną ir kt.

Bronius Budriūnas: Į ŠVENTĄJĄ MOTINA (pagal M. Vaitkaus žodžius) mišriam chorui. Išleido Br. Budriūno kūriniams leisti fondas Los Angeles 1969. Gaidų 2 psl., kaina 30 ct.