TURINYS Spausdinti
Juozas B. Laučka — Iš religines tolerancijos istorijos .................................... 97
Stasys Santvaras — Eilėraščiai  ..................................................................... 104
Bronius Povilaitis — Vitas Manelis  ............................................................... 106
Vladas Jakubėnas — Dainavos ansamblio dvidešimtmetis  .......................... 109
Mykolas Vaitkus — Pluoštas atsiminimų apie S. Nėrį  ................................. 114
Česlovas Valdemaras Obcarskas — Eilėraščiai   .......................................... 121
Juozas Tininis (vertė) — Pasikalbėjimai su rašytojais ................................... 124

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — Belaukiant religinio kongreso  .................................................... 127
V. Vardys — Leonardas Dambriūnas  ............................................................ 128
A. R. — Dėl veiksnių konferencijos Clevelande pareiškimo  ....................... 129
J. L. Navickas — Filosofas Lonerganas ......................................................... 131
Kun. P. Celiešius — Kardinolų ir patriarchų pirmenybės klausimu  ............. 133
Mūsų buityje  ..................................................................................................  134


KNYGOS
Aug. Raginis — Šerkšno sidabras (M. Vaitkus) ............................................ 137
Paulius Rabikausaks — Mikalojus Daukša (J. Lebedžio monografija)  ...... 138
Juozas Kojelis — Moksleivių metraštis (Daigeliai) ...................................... 143

Viršelio 1 psl. — A. Dargis: Susijungimas (aliejus)

Vinjetė 105 psl. V. Igno

Šis numeris iliustruotas A. Dargio, M. Nasvyčio, A. Gudaičio, J. Švažo ir A. Stasiulevičiaus kūrinių nuotraukomis. Be to, St. Santvaro, V. Manelio. L. Dambriūno, B. Lonergano ir M. Vaitkaus atvaizdai ir kt.Redaguoja — Juozas Girnius    •    Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St.r Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

MARCH, 1966

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices