ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS II. Roma, 1966. Redagavo A. Liuima, S.J. 370 psl., kaina 6 dol. (nariams 3 dol.). Šiame tome duota P. Maldeikio studija apie moderniąją pažangą (138 psl.) ir A. Liuimos pastabos dėl jos, V. Bagdanavičiaus — apie senąją lietuviškąją materialistinę raštiją, D. Jasaičio — sveikatos draudimą ir socialinį saugumą, J. Vaišnoros — bandymą Lietuvoj įsteigti Nekaltai Pradėtosios ordiną, A. Ružancovo parengta lietuvių katalikų religinių leidinių bibliografija 1959-65.

Antanas (Maceina: DIEVO AVINĖLIS. Putnam, Conn., 1966. Aplankas P. Jurkaus. 267 psl., kaina $3.50.

Vaclovas Šliogeris: ANTANAS SMETONA, žmogus ir valstybininkas. Atsiminimai. Išleido J. J. Bachunas, Sodus, Michigan, 1966. Leidinys iliustruotas. 187 psl., kaina 2 dol.

Algirdas Landsbergis: PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE. Drama. Išleido Santara - šviesa A. Mackaus vardo knygų leidimo fondo lėšomis, Čikaga, 1S66. Viršelis A. Kurausko. 83 psl., kaina 2 dol.

Marija Aukštaitė: ROŽIŲ VASARA. Eilėraščių rinktinė. Montrealis, 1966. Virbelis, vinjetės ir liustracijos J. Juodžio. 761 psl., kaina 7 dol.

Janina Narūne: SNAIGIŲ KARALAITĖ. Kalėdinė pasaka vaikams su VI. Stančikaitės spalvotomis iliustracijomis. 20 psl., kaina 1 dol. Knyga spausdinta ir išleista Kolumbijoj, platina "Draugas".

Jeronimas Kačinskas: KETURIOS MINIATŪROS (Four Miniatures for Flute, Clarinet and Cello). Išleido Iz. Vasyliūnas, Somerville, Mass., 1966. Gaidų — 10 psl.

Juozas Bertulis: SUGRĮŽIMO GIESMĖ. MIŠKO BROLIAMS KANKINIAMS (ištraukos iš kantatos). Čikaga, 1966. Rotatoriumi (gaidų — 26 psl.) išleista autoriaus lėšomis, sukrauta pas J. Karvelį.

Albert Gerutis: GEDANKEN ZUR SOWJETISCHEN RUSSIFIZIE-RUNGSPOLITIK IM BALTICUM. Atspaudas iš Acta Baltica 1965-86. 9-35.

Kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC: LIETUVIŠKA MATERIALISTINĖ LITERATŪRA IKI NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO. Atspaudas iš LKMA Metraščio II, 63 psl. (145-207).

Antanas Liuima, S.J.: MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMŲ KLAUSIMU. Atspaudas iš LKMA Metraščio II, 23 psl. (329-351).

TĖVYNĖS SARGAS, 1966 nr. 1 /27/, 144 psl. Redaguoja St. Dzikas. D. Jasaitis rašo apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, J. Žalys — rusus, A. Gražiūnas — nacinę okupaciją, St. Lūšys — politinių grupių apjungimą, St. Dzikas — ryšius su Lietuva, A. Budreckis — jaunimo kongresą ir kt.

ARENA, No. 25, June 1966. Šis numeris skirtas P. E. N. simpoziumui (Rheims, 1963) vertimų ir teatro klausimu. 108 psl., kaina 1 dol.