Turinys Spausdinti
Antanas  Maceina — Krikščionybės ateitis ............................. 97
Jurgis Baltrušaitis — Laiškas ir Susimąstymai žiemą
(eil.), vertė Faustas Kirša ........................................................ 108

Bernardas Brazdžionis — Plakatas Ir Palete (eil.) ................. 109
Zenonas Ivinskis — Vatikano archyvas — aruodas
lietuvių kultūros istorijai ........................................................... 110

T. J. Beleckas, S.J. — Prie Kryžiaus ...................................... 114
Jonas Grinius — Meno reikšme tautai ................................... 116
Vladas Šlaitas — Amžinieji liudininkai, Mėnesienoje,
Minkštas lietus (eil.) ................................................................. 118

Nelė  Mazalaitė - Krūminiene — Karoliai .............................. 119
K. Pakštas — Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas ..... 123
V. Butėnas — Lietuviškas Kryžius Vokietijoje (eil.) .............. 129
Dr. J. Navickas — Moralines jėgos ........................................ 130
J. Kmitas — Ir čia esama tragedijos ....................................... 136

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Pr. B. — Mickevičius, Budrys ir Bakuninas ........................... 138
B. S. — George Orwell ............................................................. 139

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — žmogiškosios psalmes ................................... 140

MOKSLAS
R. Oppenheimer — Atomines energijos išlaisvintojas ........... 141
T. Dr. Kl. žalalis, O.F.M. — Seniausia šventraščio kopija .... 142

POLITIKA
A. K. — Kodėl Amerika prarado Kiniją .................................. 142

ILIUSTRACIJOS
Telesforas Valius — Bodeno ežeras (viršelių 1 pusi.)
Georges  Rouault — Paliktasai Kristus     102
R. Veselauskas — Notre Dame varpininkas     107
Vatikano biblioteka     ..    .,    113
Paulius Augius — Žemaitija     121
V. Kiparskio žemėlapis     125
Adolfas ValeSka — Auksines žuveles     133
T. Valius — viršelių Ir skyrių vivnjetës

MARCH, 1950
AIDAI - ECHOS, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly In U.S.A.; single Copy 50c.; Canada $5.50, single copy 55c.; Foreign, $6.00
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1950, under the Act of March 3, 1879