Leidėjai Spausdinti
Vyriausias Redaktorius — Antanas Vaičiulaitis
Redakcinis Kolektyvas: Dr. J. Aistis-Aleksandravičius, T. Dr. L. Andriekus, O.F.M., Bern. Brazdžionis, J. Girnius, Dr. J. Grinius, T. Dr. B. Grauslys, O.F.M., Dr. K. Pakštas, Dr. A. Kučas, J. Pažemeckas, Dr. A. Šapoka, Br. Stočkus, T. J. Vaškys, O.F.M.

Menine Priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tevai Pranciškonai
Redakcios Adresas: Ant Vaičiulaitis,
2087 N. Main Ave., Scranton 8, Pa.
Administracijos  Adresas:
AIDAI, Kennebunk Port, Maine