KUN. K. A. MATULAITI8: ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI Spausdinti
Parašė R-   

Išleido Marijonų Vienuolija Amerikoje. Chicago, 1949. 714 pusl.
Cia yra didžiųjų sielos žmonių istorija per tūkstančius metų. Drauge tai yra pasaulio istorija įvairiuose jos vingiuose. Daugeliui tų asmenų, aprašytų šioje knygoje, teko būti pačiose atsakingose vietose, kurti istoriją arba pereiti per didžiuosius žmonijos pasikeitimus. Net ir tie, kurie savo dienas praleido kalnų nuošalumoje, vienuolynuose, prie nežymių darbų, — ir tie mums byloja apie praeiti, apie mažą jos kertelę.

Iš tos nuošalumos jie mums šiandien žėri kaip aukščiausieji šviesos stulpai, kurie tarnavo geriausiajai daliai — artimui ir Dievui. Taip pro mūsų akis, skaitant šiuos lapus, praeina apaštalai, vienuoliai, popiežiai, amatininkai, paprasti darbininkai, didžio mokslo vyrai ir daugelis kitų. Diena iš dienos jie mums byloja apie tikrąjį pasirinkimą ir apie tuos dvasios turtus, kuriuos sukrovė jų tikėjimas.

Iš daugelio panašių knygų šie gyvenimai skiriasi tuo, kad juose pabrėžiama istorinė pusė. Autorius ypač stengėsi surinkti žinių apie šventuosius, kuriems vienu ar kitu būdu teko turėti ryšių su Lietuva, o tokių čia turime bent keletą. Šiuo atžvilgiu knyga sutelkia ir naujos medžiagos.

R.