ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Pranas Kozulis: Dulkes ežere. Toronto, 1950 m. 62 p.
Vaidevutis-Lapelis: Prelatas Kazimieras Šaulys. 1949 m. 67 p.
Ateitis. N r. 2. 1950 m. balandžio mėn. Redaguoja: K. Ambrozaitis. A. Baužinskaitė, A. Sabaliauskas.
Eglutė. Nr. 4. 1950 m. balandžio mėn. Redaguoja B. Brazdžionis.