Turinys Spausdinti
Vladimiras  Šilkarskis — Solovjovas ir Dostojevskis .............................................. 289
J.  Aistis — Ketureiliai ........................................................................................... 297
Vydūnas — Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas .................................................. 298
Juozas Lingis — Priešistorine Lietuva .................................................................... 300
Leonardas Žitkevičius — Neišsisakymai (eit.) ......................................................... 309
Stasys Yla — Kunigas Dievu miške (kacetiniai atsiminimai) .................................. 310
Kazys Veselka — Užmiršta stotele (eil.) .................................................................. 311
R.  P.  Jean   Danielou, S. J. — Intelektualines srovės Prancūzijoje ........................ 313
J.   Švabaitė— Naktis (eil.) ..................................................................................... 324
Jonas   Mekas — žemes kvepalai (eil.) ................................................................... 324
Antanas  Vaičiulaitis — Vyskupo tėvas .................................................................. 325

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
P r. B. — Ir T. S. Eliot rašęs Q. V. Milašiaus įtakoje ............................................... 328

KNYGOS IR ŽURNALAI
Ant.   Jasmantas — Moteriškumas lyrikoje ............................................................ 329
Juozas  Lingis — Išleista dalis Petro Kriaučiūno surinktų lietuviškų liaudies dainų .332
M. G - Monografijos apie Lenkiją ............................................................................ 332

MENAS
S t.   Devenis — Pamokslas Lietuvos dailininkams ................................................. 333
A. T. — Georgės Rouault ........................................................................................ 333

VISUOMENĖ
K.   Mockus — Kultūros Fondo problema, Ateitininkų Jubiliejus ...........................  335
A.  Mc. — Vienybes blūdas ....................................................................................  335

SEPTEMBER, 1950
AIDAI - ECHOS, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5,00 yearly In U.S.A.; single copy 50c; Canada $5.50, single copy 55c.; Foreign, $6.00
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1950, under the Act of March 3, 1879

ILIUSTRACIJOS

Georges Rouault — Veronika (paveiksle, vitražui) — viršelių 1 psl.
Vladimiras Solovjovas         291
M. V. Dobužinskis — Kauno senamiesty      287
Lietuvos žalvario amžiaus dirbiniai         304
Dr.   Kazys   Grinius        307
M i c h e I a n g e I o — Mirtis     314
R o d i n — žalvario amžius     -    321
Gonkelių viršaus užbaiga     323
A.  Krivickas — Gėlynas      326
Geležinis Kryžius     - (Viršelių 4 psl.)   
Telesforas Valius — viršelių ir skyrių vinjetes.