Turinys Spausdinti
Zenonas  Ivinskis — Europos kelias į dabartinę  krizę ......................................... 337
K.  Mockus — Mykolas Krupavičius ..................................................................... 345
Juozas  Kėkštas — Draugui palikto kranto, Eilėraštis apie jūreivį ........................ 352
Vincas Maciūnas — Tautos gyvatos giesmė  ......................................................... 353
Vincas Jonikas — Brangmens (eil.)  .................................................................... 368
Jurgis Jankus — Pasaulio dailininkas .................................................................. 369
Vladas  šlaitas Iš dienoraščio. Relikvijos (eil.) ....................................................... 375
 
KŪRYBOS  PASAULYJE
 LITERATŪRA
A. Tyruolis — Granam Greene ............................................................................ 376

KNYGOS IR ŽURNALAI
Z.  Ivinskis — P. Victor Gidžiūnas, O.F.M.: De Fratribus Minoribus in Lithuania . 377

RELIGINIS GYVENIMAS
T. Dr. B. Grauslys, O.F.M. — Sindonė .................................................................. 380
Šv. Tėvo Pijaus XII enciklika apie taiką ............................................................... 381

VISUOMENINIS GYVENIMAS
St. Barzdukas — Lietuvių Kalbos draugija ........................................................... 382

POLITIKA
P. Daugintis, S. J. — Vokietijos kelias iš vargo .................................................... 383

OCTOBER, 1950
AIDAI - ECHOS, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5,00 yearly In U.S.A.; single copy 50c; Canada $5.50, single copy 55c.; Foreign, $6.00
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1950, under the Act of March 3, 1879

ILIUSTRACIJOS

Telesforas Valius — Žemaitija      viršelių 1 psl.
Strasburgo katedros skulptūra — Gundytojas      339
Mykolas Krupavičius (fotografija)      344
A.  Galdikas — Sodyba prie Baltijos jūros      349
V. Ratas — Perkūno kerštas        352
J. Smuglevičius — Subačiaus vartai Vilniuje    357
J. B a k I s — Rūpintojėlis      363
A.  Girard — Apokaliptinis paveikslas         373
A. Vaičaitis — Vinjete      viršelių 4 psl.
Telesforas Valius — Viršelių ir skyrių vinjetės

Vyriausias Redaktorius — Antanas Vaičiulaitis Redakcinis Kolektyvas: Dr. J. Aistls-Aleksan-dravičius, T. Dr. L. Andrlekus, O.F.M., Bern. Brazdžionis, J. Girnius, Dr. J. Grinius, T. Dr. B. Grauslys, O.F.M., D r. K. Pakštas, Dr. A. Kučas, J. Pažemec-kas, Dr. A. Šapoka, Br. Stočkus, T. J. Vaškys, O.F.M.
Meninė Priežiūra — Telesforas Valius Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos  Adresas: Ant. Vaičiulaitis,
2087 N. Main Ave., Scranton 8, Pa. Administracijos Adresae:
AIDAI, Kennebunk Port, Mame