ATEITININKŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS Spausdinti
Parašė A. Erdvilas   
Spalio 1 d. Pittsburghe, šv. Kazimiero parapijos mokyklos bibliotekoje įvyko Amerikos ateitininkų sąjungos suvažiavimas, kuriame kartu buvo paminėta ir ateitininkijos 40 m. sukaktis. Iš įvairių vietų dalyvavo apie 70 atstovų.

Suvažiavimas prasidėjo šv. Mi-šiomis, kurias laikė ir turiningą pamokslą pasakė sąjungos dvasios vadas kun. Pr. Juras.

Patį suvažiavimą atidarė Centro valdybos pirm. Juozas Laučka. žodžiu sveikino Ateitininkų Federacijos vadas dr. A. Darnusis ir prelatas J. Ambotas. Laiškais jautrius sveikinimus atsiuntė VLIKo pirm. prel. M. Krupavičius, Jų Ekscelencijos lietuviai vyskupai, kun. Slavynas ir kt.

Suvažiavimo garbės prezidiumą sudarė prel. Balkūnas, kun. Valan-tiejus, prof. K. Pakštas, ALT pirm. L. Šimutis ir prof. A. Darnusis. Posėdžiams vadovavo Stasys Lūšys, padedamas p. J. Damušienės ir dr. P. Kisieliaus.

Apie praeitų metų veiklą pranešimus padarė J. Laučka, prel. J. Balkūnas ir revizijos kom. pirm. St. Lūšys.
Labai įdomią, objektyvią ir giliai turiningą paskaitą "Ateitininkų ateities gairių" tema paskaitė St. Barz-dukas. Prelegentas joje palietė visą eilę gyvybinės svarbos problemų.

"Nutautinimas prasideda nelietuviškų poterių mokymu", — pabrėžė prelegentas St. Barzdukas, kartu atkreipdamas dėmesį, jog vaikų mokymas poteriauti sava kalba yra Dievo duota teisė. Toliau jis palietė ir švietimo, spaudos bei organizacinius klausimus. Jis taip pat pasiūlė padalyti Amerikos ateitininkų sąjungą į tris atskiras sąjungas, tačiau vėliau nutarta dar vienerius metus pasilikti visiems ateitininkams toje pačioje sąjungoje.

Apie pradžios mokyklas lankančių vaikų organizacinį apjungimą referavo Pr. Naujokaitis, kartu pateikdamas būsimosios organizacijos statuto projektą. Konferencija iškeltai minčiai gyvai pritarė ir pareiškė pageidavimą, kad šis darbas būtų kuo greičiau pradėtas vykdyti.
Suvažiavimas taip pat priėmė ir Pr. Vainausko referuotą ateitininkų fondo statutą. Iškeltas ir savojo žurnalo — "Ateities" — reikalas ir raginta visi ateitininkai ją remti.

Pabaigoj suvažiavimas priėmė eilę rezoliucijų jungimosi į tautos kovą, PLB, ištautėjimo ir spaudos klausimai. Taip pat pasiųsti sveikinimai šv. Tėvui, Lietuvos vyskupams, prel. M. Krupavičiui, VLIKui, ALT, BALFui ir kt.

Su ypatingu susidomėjimu konfe-rnecijos dalyviai išklausė paskutiniojo Nepriklausomoj Lietuvoj Federacijos vado prof. dr. L. Pakšto kalbos, kurioje jis metė žvilgsnį į ateitį Paskaitininkas ta proga pasvarstė būsimosios Europos problemas, Lietuvos klausimą būsimosios vidurio Europos federacijoj ir ateitininkų uždavinius tų ateities problemų šviesoj.
Ateitinantiems metams vykdomieji organai palikti tie patys.
A. Erdvilas

— Liepos pradžioje mirė garsus suomių architektas Eliel Saarinen, sulaukęs 76 metų amžiaus, gyvenęs Amerikoje, prie Detroito. Jis savo projektu Chicagos laikraščio "Tribune" pastatui padarė įtakos visai Amerikos dangoraižių statybai. Tiesa, tas jo projektas pasiliko popieriuje, nelaimėjęs pirmos vietos, tačiau jo įtaka buvo didelė: jis pakeitė ligi tolei pamėgtą gotinį dangoraižių stilių (pav., Woolworth pastatas New Yorke) dabartiniu, kuris nepripažįsta tokios išviršinių ornamentų gausybės (pav., Empire State dangoraižis New Yorke). Saarinen yra suplanavęs nemaža žinomų pastatų Amerikoje, Australijoje ir Europoje.