AIDŲ BIČIULIAI — PLATINTOJAI Spausdinti
Jei tautinės kultūros žurnalas AIDAI, perkelti iš Vokietijos į Jungtines Amerikos Valstybes, galėjo čia Įsistiprinti ir tobulėti, didele dalimi tai AIDŲ bičiulių-platintojų nuopelnas. Jų dėka apie AIDUS susitelkė nemažas skaitytojų būrys.
Jei uolieji platintojai ir ateityje AIDAMS talkininkaus, tai žurnalas neturės rūpesčių išsilaikyti ir toliau ryžtingai varys tautinės kūrybos vagą.
Aidų redakcija ir administracija, giliai įvertindama platintojų pastangas ir didi jų pasiaukojimą, taria jiems nuoširdų ačiū.
čia paduodame platintojų sąrašą, kurie įvairiose vietovėse yra daugiausia pasidarbavę.

1.    Vytautas Maželis, Brooklyn, New York         103
2.    Kazys Bradūnas, Baltimore, Maryland         62
3.    St. Dargis, Toronto, Ont., Canada        61
4.    Tėv. Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., Bridgeville, Pa        59
5.    J. Pleinys, Hamilton, Ont., Canada         50
6.    Tėv. Klemensas Žalalis, O.F.M., Montreal, P. Q. Canada         44
7.    Z. Kungys, Newark, New Jersey         33
8.    A. Baronas, Cicero, Illinois         30
9.    Dr. V. Šmulkštys, Waterbury, Connecticut         30
10.    A. J. Vasiliauskas, Lawrence, Mass        29
11.    Kun. J. Kuzmickas, Anglija         27
12.    J. Kėkštas, Argentina         24
13.    J. Mikaila, Detroit, Michigan         24
14.    R. Nasvytis, Cleveland, Ohio         23
15.    J. Savaitis, Chicago, Illinois         21
16.    Dr. P. Kisielius, Chicago, Illinois         20
17.    L. Eitmantavičiūte, Philadelphia, Pa        20
18.    Kun. A. Sabalauskas, Venezuela         18
19.    Kun. Dr. Brazys, Argentina         18
20.    Kun. Kęst. Balčys, Amsterdam, New York         18
21.    Irena Truškauskaitė, Los Angeles, California ....    18
22.    L. Dambrauskas, Philadelpia, Pa        18
23.    R. šomkaite, Maspeth, L. I. New York         17
24.    L. Razgaitis, Sudbury, Ont., Canada         17
25.    Juozas Giedraitis, Hartford, Conn        16
26.    Kun. N. Saldukas, Colombia         15
27.    Kun. P. Jatulis, Australija         15
28.    Ona Stikliūtė, Chicago, III        15
29.    A. Daugirdas, Chicago, III        15
30.    T.   Benvenutas   Ramanauskas,  O.F.M.   Bridgeville, Pa        14
31.    T. Barnabas Mikalauskas, O.F.M. Winnipeg,Canada 14
32.    P. Abromaitis, Chicago, III        14
33.    Dr. A. Kučas, Scranton, Pa        13
34.    P. Velioniškytė, St. Catherines, Canada         12
35.    Kun. L. Musteikis, Omaha, Nebr        12
36.    Pr. Urbutis, Chicago, III        11
37.    Kun. P. Ragažinskas, Brazilija         11
38.    B. Zumeris, Australija         11
39.    V. Volertas, Philadelphia, Pa        11
40.    Sim. Sužiedėlis, Brockton, Mass        11
41.    K. Narsčius, Detroit, Mich        10
42.    Dr. K. Bobelis, Chicago, III        10
43.    V. Drangūnas, Chicago, III        10
44.    Mečys Palubinskas, Cleveland, Ohio         9
45.    Dr. J. Gimbutas, Dorchester, Mass.         9
46.    Ed. Vilutis, East Chicago, Indiana         9
47.    Pr. Kliorikaitis, Chicago, III        8
48.    K. Gaižutis, Cleveland, Ohio         8
49.    J. Gylienė, Australija         8
50.    Vac. Tamošaitis, Australija         8
51.    St. Dzikas, Elizabeth, New Jersey         8
52.    Kun. J. Steponaitis, Anglija         7
53.    K. Kleiva, Chicago, III        7
54.    A. Stepaitis, Chicago, III        7
55.    A. Kruzas, Australija         7
56.    Vytautas Krikščiūnas, Toronto, Ont., Canada        7

PLATINTOJAI JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖSE:
 
California:
Irena  Truškauskaitė,   1044 W. Washington   Blvd.   Los Angeles, Calif.

Connecticut:
Dr. J. Kazickas 1250 Chapel St., New Haven, Conn.
E. Pažemeckienė, 58 Trumbull St., New Haven, Conn.
J. Giedraitis, 1632 Broad St., Hartford, Conn.
Dr. V. Šmulkštys, 179 Congress Ave., Waterbury, Conn.
A. Giedraitis, 1173 Stanley St., New Britain, Conn.

Illinois:
P. Abromaitis, 1620 W. Julian St., Chicago, III.
A. Baronas, 1627 S. 50th Ave., Cicero 50, III.
V. Bindokas, 5942 S. Artesian Ave., Chicago 29, III.
Dr. K. Bobelis, 2320 So. California Ave., Chicago 17, III.
A. Daugirdas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III.
V. Dragūnas, 5710 W. 65th St., Chicago 38, III.
Dr. P. Kisielius, 2419 W. Potomac Ave., Chicago 22, III.
K. Kleiva, 7029 S. California Ave., Chicago 29, III.
Pr. Kliorikaitis, 4240 S. Artesian Ave., Chicago, III.
A. Prapuolenis, 1431 So. 50th Ave., Cicero 50, III.
Rev. Dr. Prunskis, 3230 S. Utuanica Ave., Chicago 8, 111.
K. Račiūnas, 6749 So. Oakley Ave., Chicago 36, III. J.
Sakevičius, 10838 S. Wabash Ave., Chicago 28, III.
Ona Stikliūtė, 7137 S. Washtenaw Ave., Chicago 29, III.
A. Stepaitis, 569 W. 18th St., Chicago 16, III.
Pr. Urbutis, 3415 S. Leavitt St., Chicago 22, III.

Indiana:
Dr. Adomavičius, Memorial Hospital, So. Bend, Indiana
Ed. Vilutis, 3736 Pulaski St., East Chicago, Indiana

Maryland:
Kazys Bradūnas, S. Marlyn Ave. Box 437, Baltimore 21, Md.

Massachusetts:
Dr. J. Andrius, 16 Vinton St., So. Boston 27, Mass. E.
Eitavičius, 38 Sawtelle Ave., Brockton 39, Mass. D. Giedraitis, 1615 Dorchester Ave., Dorchester, Mass.