TURINYS Spausdinti
Vysk. V. Brizgys — Teateinie Tavo Karalyste ................................................ 433
Juozas  Žilevičius — M. K. Čiurlionis spalvų garsuose ................................... 490
Antanas  Maceina — Laiškai rašytojams ........................................................ 444
Kazys Bradūnas — Sala, žemės prisikėlimo malda, Molis,
Autoportretas su malūnais, Rudenio mistika, RamintinS (eil.) ...................... 451

Ben. Rutkūnas — Aušra budina (eil.) ............................................................ 455
Vaclovas Čižiūnas — Tautines sąmones ugdymas ir Išlaikymas emigracijoje . 456
Kazys Veselka — Vienas grjžimas (eil.) ......................................................... 466
Juozas Lingis — Hans Christian Andersen .................................................... 467

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. V. — G. B. S. (1856—1950) ....................................................................... 470
A. R. — Edna St. Vincent Millay .................................................................... 471

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Aistis — Prano Kozulio "Dulkes ežere" ..................................................... 471
Dr. J. Pikūnas — Dr. Cirtauto "Tremtinio portretas" .................................... 472
Atsiųstos paminėti knygos ............................................................................. 472

MENAS
A. T. — Lietuvos herojų įtaka Chopino kūrybai ............................................. 473
MOKSLAS — 300 Metų nuo Rene Descartes mirties ..................................... 475

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Žukas — Komunizmas Rusijoje prieš 130 metų ......................................... 477

ILIUSTRACIJOS
Althofer — Trys karaliai      viršelių 1 psl.
V. K. Jonynas — Betliejaus naktis (Medžio raižinys)      435
M. K. Čiurlionis — žvaigždžių sonata (Andante)      441
A. Pinkham  Ryder — Jūrose      447
Koplytėlė         456
V. Dragūnavičius — Kristaus krikštas (Terrakotta)      463
H. Ch. Andersen (foto)      469
Telesforas Valius — viršelių ir skyrių vinjetes.

KALĖDŲ ŠVENTĖSE SVEIKINAME GERBIAMUOSIUS "Al D Ų" BENDRADARBIUS, SKAITYTOJUS, PLATINTOJUS IR BIČIULIUS, LINKĖDAMI LAIMINGŲ 1951 METŲ. "AIDŲ" LEIDĖJAI, REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

DECEMBER, 1950
AIDAI - ECHOS, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U.S. A; single Copy 50c.; Canada $5.50, single copy 55c; Foreign, $6.00.
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1B80, under the Act of March 3, 1879.