ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS. Sudarė prof. Dr. Pr. Skardžius, Si. Barzdukas, J. M. Laurinaitis. Išleido Lietuvių Tremtinių Bendruomene. 1950. 606 p.

Dr. St. Kolupaila: NEMUNAS. Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos leidinys, Chicago. 1950. 237 p.

LITERATŪRA. Lietuvių literatūros, meno ir mokslo metraštis. Pirmosios knygos. Išleido Lietuvių Literatūros Draugija. Chicago, 1950. 303 p.

ŠVENTASIS RAŠTAS, n. Šv. Povilo Laiškai. Katalikiškieji laiškai. Apreiškimas. Vertė ir komentarus pridėjo
Juozapas J. Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. II laida. Išleido Lux. 1949.

Casimiro Verax: DIEZ ANOS DE MARTIRIO. La Ocupación Soviética de Lituania. Buenos Aires, 1950. 74 p.

Friederic von Lama: ANGELAI. Sulietuvino kun. Dr. K. Matulaitis, Chicago, 1950. 56 p.

P. Victor Gidžiūnas, O.F.M.: DE MISSIONIBUS PRATRUM MINO-RUM IN LITHUANIA. , Firenze 1950. 36 p.

Kun. Kazys Mažutis: DIDŽIOSIOS GRUMTYNĖS. 1950. 68 p. Spausdinta Diepholze.
Jean Mauclere: LA SITUATION DE L'EGLISE CATHOLIQUE EN LITHUANIE. Les Editions Claire* 28 p.