MALONUS AIDŲ SKAITYTOJAU! Spausdinti
Parašė Red.   
Netrukus AIDAI įžengia j antruosius savo metus Amerikoje. Pilni vilčių ir kūrybinio užsidegimo jie ir toliau varys gilią vagą lietuvių tautinės kultūros srityje, telkdami apie save mūsų poetus, beletristus, mokslo vyrus ir kultūros puoselėtojus.

Leidėjai džiaugiasi, kad pavyko žurnalą atgabenti iš tremties ir išblaškyti abejones tu, kurie netikėjo jo išsilaikymu, žurnalas augo ir plėtėsi, reguliariai pasiekdamas ne tik Amerikos bei Kanados, bet ir kitus pasaulio kraštus, šis nuopelnas pirmiausia priklauso Jums, Mielieji Skaitytojai. Ir didžiausios leidėjų pastangos būtų sudužusios, jei Jūs nebūtumėt susispietę ir patalkininkavę.

Didelis ir sunkus uždavinys — išlaikyti kultūros žurnalą, vertą šio vardo. Tai yra leidėjų ir Skaitytojų bendras rūpestis, kad visų naikinama lietuviškoji kultūra pamažu tarptų. Mielieji Skaitytojai taip pat supranta, kokios didelės reikšmės žurnalas turi tautinės gyvybės išlaikymui. Tad kviečiame visus savo raštais Ir platinimo talka remti žurnalą, kad visi bendromis pastangomis galėtume laikyti aukštai iškėlę lietuviškosios kultūros švyturį.

Leidėjai yra didžiai dėkingi visiems žurnalo Platintojams, kurie, nebodami sunkių sąlygų, subūrė nemaža skaitytojų. Tačiau jų dar nepakanka, kad žurnalas nebūtų reikalingas pašalinės pagalbos. Tegu pasiekia mūsų kultūros švyturys ir tuos lietuvius inteligentus, kurie nėra AIDŲ skaitytojai. Apie žurnalą susitelkė geriausieji mūsų mokslo ir meno atstovai juos sustiprins ir Išlaikys jų dvasini lygį. Jei kiekvienas dabartinis AIDŲ Skaitytojas ras po vieną žurnalo prenumeratorių, tai AIDAI ne tik Išsilaikys, bet ir kokybiškai tobulės.

Tad kviečiame visus Mieluosius AIDŲ Platintojus ir Skaitytojus su dar didesniu užsidegimu stoti į talką: atnaujinti senas prenumeratas ateinantiems metams ir ieškoti naujų skaitytojų AIDAMS, kad visi, kuriems yra brangus lietuviškos kūrybos žodis, neliktų be mūsų kultūros žurnalo.

Reiškiame gilią pagarbą
AIDŲ  ADMINISTRACIJA