TURINYS Spausdinti
Dr. A. Baltinis — Religija ir mokslas ....................................................................................... 193
Antanas Vaičiulaitis — Motinos veidas (eil.) .......................................................................... 199
P.  Gaučys — Gabriela Mistral ................................................................................................ 200
Gabriela Mistral — Nokturnas, Albricias, Motinos poema (Vertė P. Gaučys) .................... 202
Zenonas Ivinskis — Merkelis Giedraitis  ............................................................................... 207
B. Stočkus — Arnold J. Toynbee ir jo kultūros teorijos ......................................................... 216
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Keturi žingsniai: Naktis, Rytas, Diena, Vakaras (eil.) ..... 227
P. Stelingis — Paukščių grįžimas, Pavasaris (eil.) ................................................................... 227

KŪRYBOS   PASAULYJE
LITERATŪRA
A. R. — Priešvakarinė dvasia dabartinėje sovietų literatūroje .............................................. 228
Julius Banaitis — Pastabos literatūrinės polemikos klausimu ............................................... 230

KNYGOS IR ŽURNALAI
Alg. M. — Metraštis "Literatūra" .......................................................................................... 231
A. K. — M. Gudelis: Lietuviai gynė savo miškus ................................................................... 232
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — S. Sužiedėlis: Jėzaus Nukryžiuotojo seserų kongregacija .. 232

MENAS
EI. Vasyliūnienė — Muzikinio auklėjimo reikšmė ................................................................. 233

RELIGINIS GYVENIMAS
M.   Matukas — Vatikano santarybą prisiminus .................................................................... 234
Gilinamos šv. Rašto Studijos .................................................................................................... 234

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Čižiūnas— Paskutinis aušrininkas ir jo vaidmuo mūsų  tautoje ......................................... 235

POLITIKA
Dr. J. Gintautas — Apie karą ir taiką su komunizmu ............................................................. 238

ILIUSTRACIJOS
Z. Kolba — Vitražų detalė     viršelių 1 psl.
V.  Petravičius — šv. Jurgis (aliejus)      195
Gabriela Mistral (atvaizdas)      202
Leonardo da Vinci — Apybraiža     206
Valerijonas šuškovskis Protasevičius  (atvaizdas)      210
A, Galdikas — Saulėlydis    214
G. Rouault — Senas karalius    ...     219
V. K. Jonynas — Medžio raižinys     223
T. Valius — Viršelių ir skyrių vinjetės.

MAY, 1951
.AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U.S.A.; single copy 60c.: Canada $5.50, single copy 55c; Foreign, $6.00.
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port, Maine February 7, 1950, under the Act of March 3, 1S79.