ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Petronėlė Orintaitė: ŠULINYS SODYBOJ. Lyrika, Chicago 1950. 96 p.

Genevieve-lrene Židonis: O. V. DE L. MILOSZ. Olivier Perrin Editeur. Paris. 293 p.

J. Daumantas: PARTIZANAI Už GELEŽINĖS UŽDANGOS. Išleido Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija Nr. 5. Chicago, 1950. 398 p.

Adam Mickiewicz: THE BOOKS OF OUR PILGRIMAGE. Translation by J. K. Tautmyla. Chicago, 1950. 63 p.

ATEITIS Nr. 2. 1911—1951, 40 metų sukaktuvinis leidinys. 25—96 p. Redaguoja: Kazys Ambrozaitis, Antanas Pocius.

Petras Babickas: BRAZILIJA (Vaizdai, žmones, nuotykiai). Rio de Janeiro—Sao Paulo, 1951. 140 p.

Juozas Kruminas: NAKTIS VIRŠUM ŠIRDIES. Vieno susitikimo istorija. Gabija, 1950, 141 p. Kaina $1.50.

KIŠENINIS KALENDORIUS 1951 METAMS. Redagavo Dr. A. Šešplaukis. Išleido "Sūduva", Chicago.