ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Gražina Tulauskaitė: Po svetimu dangum. Poezija. Išleido Venta. 1951 m. 60 p.
Aloyzas Baronas: Žvaigždės ir vėjai. Noveles. Išleido Venta. 1951 m. 238 p.
Vincas Jonikas: Brangmens. Lyrika. Išleido ALKA. Brooklynas, 1951 m. 60 p.
Vladas Vijeikis: Tėvynė. Lietuviškam jaunimui. Margerio leidinys. Chicago, 1951 m. 63 p.
Tėvynės Sargas. Kultūros, visuomenės, politikos ir socialinių mokslų žurnalas. 1851 m. 1 (8) nr.
Exibit of Genocide in Lithuania. Cleveland, 1951.