Leidėjai Spausdinti
Vyriausias Redaktorių s—Antanas Vaičiulaitis
Redakcinis Kolektyvas: Dr. J. Aleksandravičius-Aistis, T. Dr. L. Andriekus, O.F.M., Bern. Brazdžionis Dr. J. Girnius, Dr. J. Grinius, T. Dr. B. Grauslys O.F.M., Dr. K. Pakštas, Dr. A. Kučas, J. Pažemeckas Dr. A. Šapoka,  Br. Stočkus, T. J. Vaškys, O.F.M.
Meninė   Priežiūra — Telesforas Valius.
Leidžia — Tėvai Pranciškonai.
Redakcijos  Adresas: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Ave., Scranton 8, Pa.
Administracijos   Adresas: AIDAI, Kennebunk Port, Maine