Turinys Spausdinti
Dr. A. Juška — Karaliaus Mindaugo krikštas ................................................................................... 385
Dr.  A. Baltinis — Literatūros nusikalstamumas ............................................................................... 389
Juozas    Mikuckis — Rudens elegijos ............................................................................................... 397
Izidorius    Vasiliūnas   —   Ekspresionizmas,   Arnoldas Schoenbergas ir dvylikos tonų sistema   398
Juozas   Kruminas — Žiemos  iliuzijos:  Aušra,  Dangus, Sniegas, Pūga (eil.) ................................. 401
A. M. Katiliškis — Miške ................................................................................................................... 402
Balys Sruoga — Sutema  (eil.) ............................................................................................................ 407
Vaclovas Biržiška — Motiejus Valančius .......................................................................................... 408

KŪRYBOS    PASAULYJE LITERATŪRA
P. Jurkus — Rašytojas Juozas Kruminas .......................................................................................... 420
J. Kubilius — Kaip Cvirka savo raštus taisė ..................................................................................... 421

KNYGOS  IR  ŽURNALAI
Aug.   Raginis    — Juozas Kėkštas: Ramybe man  .......................................................................... 422
J. Br. — Petras Pilka: žvaigždžių jieškojimas .................................................................................... 423
J. Grinius — Milašius tarp Čiurlionio ir Claudelio ............................................................................ 424

MENAS
A.   Landsbergis — Louis Jouvet atminimui  ..................................................................................... 428
Komedininkas ir aktorius (iš Louis Jouvet "Reflexions du comedien", verte A. L ........................ 429

POLITIKA
J.   Pabedinskas — Ispanų revoliucija ................................................................................................ 430

ILIUSTRACIJOS
Ruduo — Reimso katedros detale      viršelių 1    psl.
D. Buračas — Galvute        388
T. Valius — Alyvų darže         393
M. Dobužinskis — Laukas         397
A. Galdikas — Žemaitijos kampelis         405
Petras Vaškys — Kelionėje (Terrakota)               411
A. Valeška — Rudeniop         415
O. V. Milašius (atvaizdas)         425
Louis Jouvet (nuotrauka)         429


NOVEMBER, 1951
AlDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the-Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $5.00 yearly in U. S. A.; single copy 50c; Canada $5.50, single copy 55c; Foreign $6.00.
Entered as second class matter at the Post Office at Kennebunk Port. Maine February 7, 1550. under the Act of March 3, 1379. Application for reentry at Brooklyn pending.