"AIDŲ" žurnalo administracijoje Spausdinti
"AIDŲ"  žurnalo administracijoje,
Kennebunk Port. Maine gaunamos šios knygos:
Naujas Testamentas. Vertė arkivyskupas J. Skvireckas, išleido prel. P. M. Juras. Kaina 2 dol. Audeklo viršeliais — 3 dol.
Lekcijos ir Evangelijos. Išleido arkivyskupas J. Skvireckas. Kietais viršeliais. Kaina 2 dol. 50 centų.
Nellc Vian — Šv. Antanas Paduvietis. Vertė A. Vaičiulaitis. 145 psl. Kaina 1 dol.

Tomas Kempietis — Kristaus sekimas. Vertė O. Labanauskaitė, išleido prel. P. M. Juras. 424 psl., kaina 2 dol.
"Aidų" žurnalo komplektas, įrištas kietais viršeliais. Kaina su prisiunti-mu 9 dol. 50 centų.
Jurgis    Baltrušaitis   —   Poezija. Spaudai    parengė   J.  Aistis,   išleido prel. P.    M. Juras. 270 psl., kaina 1 dol.
A. Vaičiulaitis — Kur bakūžė samanota.    Išleido Kultūros Institutas,
288 psl.,    kaina 2 dol.