ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
ŽEMĖ. Naujosios Lietuvių poezijos antologija. Redagavo Kazys Bradūnas. Įvadą parašė Juozas Girnius. Išleido "Lietuvių Dienos", Los Angeles, 1951. 193 p. Antologijoje dalyvauja: Juozas Kėkštas, Kazys Bra-dūnas, Alfonsas Nyka Niliūnas, Vytautas Mačernis ir Henrikas Nagys.

Juozas Kėkštas: RAMYBĖ MAN. Išleido "Gabija", 1951 m. 45 p.

Lazdynų Pelėda: MOTULĖ PAVILIOJO. Išleidc "Gabija", 1951 m. 43 p.

Julius Štarka: LIAUDIES DAINOS MIŠRIAM CHORUI. Antroji laida. Išleido Pašvaistė, New York. Rinkinyje — 10 liaudies dainų. 12 p.

Jurgis Savickis: RAUDONI BATUKAI. Novelės. Išleido Gabija. 1951 m. 134 p.
Jonas   Gailius:   SUSITIKIMAS. Apysaka. New York, 1951 m. 155 p.
GABIJA, trimėnesinis literatūros žurnalas Nr. 1. Leidžia Lietuvių Spaudos Centras Amerikoje, red. Stepas Zcbarskas. žurnale yra 18 autorių proza, poezija ir straipsniai. Iliustracijos dail. Pr. Lapės. 84 psl., kaina 1 dol.