Leidėjai Spausdinti
Vyriausias   Redaktorių s—Antanas Vaičiulaitis.
Redakcinis Kolektyvas: Dr. J. Aleksandravičius-Aistis, T. Dr. L. Andriekus, O.F.M., Bern. Brazdžionis, Dr. J. Girnius, Dr. J. Grinius, T. Dr. B. Grauslys, O.F.M., Dr. K. Pakštas, Dr. A. Kučas, J. Pažemeckas. Dr. A. Šapoka,  Br.  Stočkus, T. J. Vaškys, O.F.M. į
Meninė   Priežiūra — Telesforas Valius.

Leidžia — Tėvai Pranciškonai.
Redakcijos   Adresas: Ant. Vaičiulaitis,
2037 N. Main Ave., Scranton 8, Pa.
Administracijos   Adresas:
AIDAI. Kennebunk Port, Maine