AIDŲ GARBĖS PRENUMERATORIAI Spausdinti
Metinę prenumeratą 10 dol. prisiuntė šie skaitytojai: kun. dr. T. Narbutas, Brooklyn, N. Y., J. Bundza, Chicago, 111., kun. J. W. Yan-kowsky, New Haven, Conn , V. Daugėlienė, Kearny, N. J., dr. J. Petukauskas, J. Kazickas, New Rochelle, N. Y., kun. V. Pikturna, Brooklyn, N. Y., kun. P. Virmauskis, Boston, Mass., dr. A. Lipskis, Berwyn, 111., V. Kleiza, Chicago, 111., K. Valaitis, Philadelphia, Pa., J. Valickas, Buffalo, N. Y., kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I., kun. J. švagždys, Brockton, Mass., kun. V. Karalevičius, Bayonne, N. J., T. Varkalienė, Waterbury, Conn., B. Vitkus, Brockton, Mass., kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, N. J.

Po 1 dol. aukojo: A. Venclova, Cicero, 111., A. Kaušpėdas, Hamilton, Canada, D. Jurevičiūtė, Urbana, 111., M. Vėžys, Chicago, 111.

2 dol. aukojo: kun. J. Patašius, Great Falls, Mont.

Už aukas "Aidams" administracija nuoširdžiai dėkoja.