Viršelio skelbimas Spausdinti
Parašė Red.   
AR JAU SKAITOTE VIENINTELĮ DU KARTU SAVAITĖJE IŠEINANTI LIETUVIŲ LAIKRAŠTI

DARBININKĄ?

ŠIS LAIKRAŠTIS, PRADĖTAS LEISTI PRIEŠ 40 METŲ, YRA ŽINOMAS VISAME LAISVAJAME PASAULYJE SAVO TVIRTA KRIKŠČIONIŠKA MINTIMI, SOCIOLOGINIŲ KLAUSIMŲ GVILDENIMU, TIKSLIA INFORMACIJA IŠ POLITINES SRITIES IR GAUSIOMIS KORESPONDENCIJOMIS IŠ LIETUVIŠKO GYVENIMO BEI VEIKIMO

DARBININKAS

TURI KŪRYBOS PRIEDĄ, KURIAME ATSISPINDI TREMTIES KULTŪRINIS PASAULIS, MOTERŲ, JAUNIMO IR ŠACHMATININKŲ SKYRIUS. IŠEIDAMAS DU KARTU SAVATEJE 8 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO NUMERIAIS, JIS SAVO SKAITYTOJAMS GAUSIAI PATEIKIA STRAIPSNIŲ, ŽINIŲ, ĮVAIRENYBIŲ IR HUMORISTIKOS

DARBININKĄ

LEIDŽIA TĖVAI PRANCIŠKONAI, REDAGUOJA SIMAS SUŽIEDĖLIS, JUOZAS BRAZAITIS, PAULIUS JURKUS IR TE V. MODESTAS STE-PAITIS. O. F. M.

DARBININKO

Metinė prenumeratos kaina: JAV — $6.00, užsienyje ir Brooklyne — $6.50

Administracijos Adresas:

DARBININKAS

680 BUSHWICK A VE.    BROOKLYN 21, N. Y.