TURINYS Spausdinti
Andrius Baltinis — Tautiškumo problema tremtyje    ........................................................................... 43
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Ištikimybės elegija, Himnas mistiškajai rožei, Medis iš Green Point, Rugsėjo vynas (eil.) ................................................................................................................................. 60
J. Budzeika — Amerikos ūkio problema ................................................................................................ 61
M. Vaitkus — Nepaleisiu  (eil.) .............................................................................................................. 67
Jurgis Jankus — Duobės ........................................................................................................................ 63
Antanas Musteikis — Bendruomenes brandos atestatas ..................................................................... 74
Kęstutis Kasperavičius — Veterinarijos srities sutvarkymas nepriklausomoje Lietuvoje ................. 80

KŪRYBOS PASAULYJE LITERATŪRA
Aug. Raginis — Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis .............................................................................. 85
A. T. — Jurgis Gliauda — Gęstanti saulė ............................................................................................ 86
Aug. Rag. — Aloyzas Baronas: Antrasis krantas ................................................................................ 86

RELIGIJA
Kun. Vald. Cukuras — žmonijos likimo apmąstymas .......................................................................... 87

MOKSLAS
Sesuo M. Eucharista — Apie lietuvių kalbos dėstymą ....................................................................... 92
Paulius Jurkus — Vytauto Augustino foto menas ............................................................................... 93

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Vaclovas Sidzikauskas — Pavergtosios Jungtinės Tautos ................................................................. 91
L. Andriekus — "Draugo" premija ...................................................................................................... 93

ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 96

ILIUSTRACIJOS
Šis numeris iliustruotas Vytauto Augustino foto nuotraukomis iš Lietuvos gyvenimo:

V. Grybas — Pabaltijys ........... viršelių 1 psl.
Rūpintojėlis .......... 51
Kapinių  koplytėlė ............ 54
Pundzius — Vandentekio fasadas ........... 57
Klaipėda ............. 62
Augštaitijos  gamtovaizdis ........... 63
Lietuvos naujakurio sodyba ............ 65
Į gegužinę ........... 71
Gedimino pilis Vilniuje ......... 76
Kaime .......... 77
Neries pakrantėse ............ 82
Kauno apylinkės ............ 84

FEBRUARY, 19C5
AIDAI - ECHOES,  cultural  magazine  published monthly,  except  July and  August,  by Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine.   Subscription $6.00, single copy 60c.   Entered second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.