AIDŲ GARBES PRENUMERATORIAI Spausdinti
Metinei prenumeratai 10 dol. prisiuntė šie skaitytojai: A. Jautokaitė, Chicago, 111.; kun. K. Juršėnas, Chicago, 111.; kun. dr. K. širvaitis, Akron, Ohio; J. Daukaite, Detroit, Mich.; P. Leonas, Chicago, 111.; kun. A. Lumas, St. Anthony, N. Mex.; dr. A. Šidlauskaitė, Ottawa, Kanada; prel. F. Bartkus, Cleburne, Tex.; M. Jankevičiūtė, New York, N. Y.; P. Laurinaitis, Kenton, Ohio; Ed. Karnėnas, Bedford, Ohio; kun. dr. J. Starkus, Bayonne, N. J.; G. Vasiliauskas, Chicago, 111.; J. Klimas, E. Chicago, Ind.; Rev. P. Totoraitis, Newark, N. J.. Rev. V. Radvinauskas, Glenburn, No. Dak.