Viršelio skelbimas Spausdinti
DIENRAŠTIS  "DRAUGAS",

APĖMĘS VISAS KULTŪRINIO IR POLITINIO GYVENIMO SRITIS, TAPO MĖGSTAMU IR VISUR SKAITOMU LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ IŠEIVIJOJE.

DRAUGAS,
pradėjęs eiti 1909 metais savaitraščiu, o 1916 metais tapęs dienraščiu, šiandien, kaip galingas švyturys, stovi lietuviško veikimo sargyboje.

DRAUGAS
daugely kraštų ir didesniuose užsienio politikos centruose turėdamas korespondentų, išsamiai rašo apie viso pasaulio lietuvius. Į kultūros priedą gi sutelkęs daug įvairių sričių specialistų, jis kas savaitę gvildena mokslo, meno, literatūros klausimus.

DRAUGAS,
kasmet skiria už romaną 1000 dol. premiją, skatindamas lietuvių rašytojus kurti.

DRAUGAS,
yra pigiausias lietuvių dienraštis  pasaulyje.

Jo metinė prenumerata:
JAV ir Kanadoje — 8 dol. Čikagoje ir Cicere — 9 dol. Užsienyje — 11 dol.

ADRESAS:
2334 S. Oakley Ave.    Chicago 8, III.