TURINYS Spausdinti
Antanas Vaičiulaitis— Paul Claudel ....................................................................................... 97
Paul Claudel — Ketvirtoji stotis, Ištrauka iš "Išvidinės Tokijo sienos", Kinų sodai ......... 100
A. Mažiulis — Lietuviškasis "Wardan Diewa Tewa" ........................................................... 103
Stasys Santvaras— Metai: Pavasaris, Vasara, Ruduo, Žiema, Ir vėl pavasaris (eil.) ........ 111
J. Venckus, S. J. — Vėžys moderninio mokslo šviesoje ........................................................ 112
Leonardas   Andriekus— Lietus, Dagilis, Tik jinai, Tremtis, Žinia, Archimedas (eil.) ........ 119
Nelė Mazalaitė — Seni pavasariai: Neužmaršuolės, Sniegas, žaibai,  Evanqelijos ............. 120
V. K. Jonynas — žvilgsnis į Adomo Varno kūrybą ................................................................. 127

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
A. N. N. — Žemes užtekėjimo poezija ...................................................................................  134
Vlada Prosčiūnaitė: Jonas Grinius — žiurkių kamera .......................................................... 135
"Darbininkas" skelbia konkursą ........................................................................................... 136
"Draugo" romano konkursas ................................................................................................. 136
A. — Liet. Rašytojų Draugijos laureatas .............................................................................. 136

MOKSLAS
Jonas Rugis — Vienas didžiausių pasaulio atominių fizikų .................................................... 137
Zenonas Ivinskis — Pabaltijo istorija ...................................................................................... 137

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Girnius — Daugiau pagarbos žodžiui ir žmogui ........................................................... 139
K. Mockus — Nemeskime kelio dėl takelio    ........................................................................ 140

PASTABOS: L. A. — Siu metų Vasario 16. J. Balys — Daugiau santūrumo — 142. V. G. — Amerikos lietuvių katalikų istorija — 142. Atsišaukimas Lietuvių Katalikų Akademijos atkūrimo reikalu — 143. A. M s t. — Nutraukiamos stipendijos — 143.

ĮVYKIAI ................................................................................................................................... 143

ILIUSTRACIJOS

Šis Aidų numeris iliustruotas Adomo Varno darbais:
Mindaugo vainikavimas (detalė) ............. viršelių 1 psl.
Dail. P. Penčylos šaržas ...................................... 102
Mindaugo vainikavimas ....................................... 105
Pavasaris Čikagoje ............................................. 108
Epušės pavasarį .................................................. 114
Vėtrai aptilstant ................................................... 115
Bernardo Brazdžionio portretas ........................... 117
Alyvos ................................................................ 123
Vinjetė ................................................................ 125
Bangose    ........................................................... 131
Adomo Varno nuotrauka ..................................... 128
Juozo  Kėkšto nuotrauka ..................................... 135
Jono Griniaus nuotrauka    .................................... 135
Jurgio Jankaus nuotrauka ..................................... 136

MARCH, 1955
AIDAI-ECHOES. cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port. Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port. Maine, February 7. 1950. under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.