ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Br. Daubaras: UŽDANGAI NUSILEIDUS. Apsakymas. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 6, 120 p.
Kun. Dr. V. Rimšelis, M.I.C.: TĖVAS PIJUS. Išleido Kunigų Marijonų Seminarija. Chicago, 1955. 151 p. Kaina $2.00.

Kun. Jonas Kuzmickis.: MARIJA KALBA MUMS. Londonas, 1954. 159 p.
Dr. P. Gaidamavičius: MILŽINAS, DIDVYRIS, ŠVENTASIS. Žmogiškosios pilnaties vizija. Tėvų Pranciškonų leidinys. Brooklyn, 246 p.

Algirdas Margeris: SAULĖS RŪSTYBĖ. Chicago, 1955. 311 p.

AUŠROS ŽVAIGŽDĖ, Marijos poezijos antologija. Redagavo A. Tyruolis. Išleido kun. Jonas Vaitekūnas. Viršelį piešė V. Aleksandravičius, atspausta Romoje, 1954 m., 110 p.

LIETUVIAI HAMILTONE (1948-1954). Redagavo Kazys Barėnas ir St. Dalius. Išleido KLB Hamiltono Apylinkės valdyba. 202 psl. Leidinyje foto nuotraukomis parodomas Hamiltono lietuvių gyvenimas bei veikla.

Į LAISVĘ 1955 m. nr. 5 (42). Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai, redaguoja Juozas Brazaitis, talkinant redaktoriams — dr. Juozui Kazickui ir dr. A. Musteikiui. Straipsnių skyriuje; Juozas Brazaitis — Koegzisten.

ATEITIS. Katalikiškojo jaunimo žurnalas. 1955 m., nr. 3. Vyr. red. Paulius Jurkus, redakcijos kolektyvas — J. Baužys, kun. J. Petrėnas, G. Botyrius, D. Vebeliūnaitė. Turinyje — jaunimui pritaikinti straipsniai, beletristika, poezija, žurnalas dailiai iliustruotas.
 
Organizacijos Babelis; Jonas Grinius — Lietuva Federacinėje Europoje; Antanas Sabaliauskas — Elektrifikacijos perspektyva. Skyriuje "Dokumentų Šviesoje" rašoma apie santykius tarp Vliko ir dipl. šefo. Skyriuje "Darbai ir Idėjos" apžvelgiami aktualieji dienos reikalai.

ELENCUS sacerdotum saecularium et regularium provinciae ecclesiasticae lithuanae (lietuvių dvasininkų sąrašas). Išleista arkivysk. metropolito Juozapo Skvirecko potvarkiu. Spaudė saleziečių spaustuvė Castel-nuovo (Aisti), 64 p.

Commentationes Balticae. I. Bonn, 1954. 228 p.

DIEVO PAUKŠTELIS, neperiodinis humoro laikraštis. Redaguoja Pulgis Andriušis, A. Gustaitis, A. Valantinas ir L. Žitkevičius. Redakcija ir administracija: 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

Nelė Mazalaitė: SAULĖS TAKAS.

Lietuviškos Knygos klubo leidinys, Chicago, 1954 m. 417 p. Kaina $3.50.

Pulgis Andriušis: TIPELIS. Humoristinis romanas. Išleido Gabija. 240 p. Kaina $3.00.

Dr. Adolfas Šapoka; VILNIUS LIETUVOS GYVENIME. Autoriaus leidinys. Toronto, Ont. 1954 m. 96 p.

Balys Sruoga: MILŽINO PAUNKSMĖ. Trilogiška istorijos kronika. Antrasis leidimas. Išleido Terra. Chicago, 1954 m. 173 p.

SIMANAS DAUKANTAS: BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ KALNĖNŲ IR ŽEMAIČIŲ. Išleido Vytautas Saulius. Chicago, 1954 m. XXX. 359 psl.

Thor   Heyerdahl:   KONTIKI. Iš norvegų kalbos vertė Stasys Vainoras. Išleido Terra, Chicago, 1954 m. 414 p.

Lux Christi. Leidžia ALRK Kunigų Vienybė. 1954 m. gruodis. Nr. 4.