KNYGOS, GAUNAMOS AIDŲ ADMINISTRACIJOJE Spausdinti
Leonardas Andriekus — ATVIROS MARIOS. Lyrika. Iliustravo Telesforas Valius. Išleido Tėvai Pranciškonai. 1955 m. 136 psl. Kaina 2 dol.

Jonas Griniųs — 21 URKIU KAMERA. Trijų veiksmų drama. Veikale vaizduojama komunistų teroras Lietuvoje, savo žiaurumu viršijąs žmogaus vaizduotę. 120 psl. "Aidų" leidinys. 1954 m. Kaina 2 dol.

Antanas Maceina — SAULĖS GIESMĖ. 458 psl. Išleido prel. Pr. M. Juras. Knygoje originaliai gvildoma šv. Pranciškaus Asyžiečio pasaulėžvalga, sujungiant ją su visuotinėmis buities problemomis ir su mūsų gyvenamuoju amžiumi. Veikalas laimėjo 1953 m. "Aidų" mokslo premiją.  Kaina 5 dol.

Juozas Girniųs — Laisvė ir būtis. 150 psl. "Aidų" leidinys. 1954 m. Kaina 2 dol. šiame veikale moksliškai nagrinėjamos pagrindinės Jasperso filosofijos tezės, krikščioniškoje šviesoje vertinant jų teigiamas ir neigiamas puses.

Dr. Pr. Gaidamavičių s—MILŽINAS, DIDVYRIS, ŠVENTASIS, žmogiškosios pilnaties vizija. 246 psl. Viršelis dail. V. K. Jonyno. Išleido Tėvai Pranciškonai. 1955 m. Kaina 2 dol. Tai gilių apmąstymų eilė apie žmogų trijose gyvenimo plotmėse: vitalistinėje, dvasinėje ir religinėje.

N e M o V i a n — ŠV. ANTANAS PADUVIETIS. Išvertė Antanas Vaičiulaitis. Išleido Tėvai Pranciškonai. 1951 m. 144 psl. Kaina 2 dol. Veikale vaizduojamas šv. Antano gyvenimas. Geriausia šiuo klausimu knyga lietuvių kalboje. Pažymėtina ir jos augšta literatūrinė vertė.

Vyr. redaktoriaus naujas adresas:
ANTANAS   VAIČIULAITIS
 
304 ANACOSTIA RD. S. E.
 
WASHINGTON 19. D. C.