TURINYS Spausdinti
Juozas Girnius — Po pirmųjų ALB rinkimų ......................................................................................... 201
Bernardas Brazdžionis — Poeto gimimas, Pavasario fragmentai, Ar auga gėlės pragare,
Paul Claudel (eil.) ................................................................................................................................... 203

Jonas Puzinas — Vilniaus proistorė ...................................................................................................... 211
Vilnius žydų poezijoje: Z. Šneiuras — Malda už Vilnių, N. Grinblatas — Į tave, Vilniau, M. Kulbakas — Esi Psalmynas tu, A. I. Goldšmidtas — Myliu tave, o Vilniau, L. Stockis — Vilniaus getas........................................................................................................................................................ 220
Br. Stočkus — Pasaulinis vyksmas (Istorijos filosofija) ...................................................................... 223
A. Vaičiulaitis — Pasaka apie gražiausią gaidį .................................................................................... 231
Pr. Skardžius — Veiksmažodiniai daiktvardžiai su -imas ir jų vartosena ........................................... 233

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
Bern. Brazdžionis — Sakramentalinio gyvenimo poezija (Leonardas Andriekus: Atviros marios) ................................................................................................................................................................ 238
Jurgis Blekaitis — Rimtas žaidimas (Leonardas Žitkevičius: Daiktai ir nuorūkos) ........................ 240
Dr. P. Celiešius — St. Šalkauskio Ateitininkų ideologija .................................................................. 242

MOKSLAS
Dr. A. Baltinis — Lietuvių enciklopedija ........................................................................................... 243

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Prof. Kazys Pakštas — Geležines uždangos kilme ir esmė ............................................................... 245
L. G. — Vinco Krėvės vardo premija ................................................................................................. 246
L. A. — R. Viesulo ir A. Elskaus paroda ........................................................................................... 247
Literatūros premijos ............................................................................................................................ 247
ĮVYKIAI ............................................................................................................................................... 243

ILIUSTRACIJOS
Vincent Van Gogh — Į darbą .................................. viršelių 1 psl.
Vytautas Kašuba — Tryliktoji kryžiaus kelio stotis ................ 203
Kopos Kuršių mariose (V. Augustino nuotr.) ........................ 207
Žygimanto Augusto rūmai ir katedra ..................................... 213
Augštutinės pilies planas ....................................................... 216
Keramikos likučiai ir Vidurinio geležies amžiaus radiniai ......... 217
V. Dobužinskis — Pilies gatvelė Vilniuje ............................... 219
Romas Viesulas — Pjūtis (litografija) .................................... 225
Albinas Elskus — Pilka diena ............................................... 228
Viktoras Vizgirda — Freiburgo apylinkės ............................. 235
Leonardo Žitktevičiaus nuotrauka ......................................... 241
V. Petravičius — Grėbėjos ...................................... viršelių 4 psl.

JUNE, 1955
Al DAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port, Maine. Subscription $6.00. single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn. N. Y.