ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
A. Rinkūnas: KREGŽDUTĖ, III dalis. Lietuvos geografijos, etnografijos, istorijos ir gamtos pažinimo pradmenys pagal naująją JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų programą. Viršelis ir vinjetės dail. T. Valiaus. 231 psl. Bostono lietuvių mokytojų leidinys.

Knygų leidykla Terra Čikagoje leidžia "Dabartinės lietuvių kalbos žodyną", žodyną paruošė prof. J. Balčikonis, J. Kabelka, J. Kruopas, K. Ulvydas ir kit. Jis yra didelio formato, turi apie 45,000 žodžių, apims 1000 puslapių, žodžiai su paaiškinimais. Pirmoji šio žodyno laida išėjo Lietuvoje 1954 m. Dabar ji su reikalingomis pataisomis spausdinama antrą kartą. Veikalas leidžiamas, renkant jam iš anksto rėmėjus. Kaina 8 dol. Užsiprenumeruoti galima šiuo adresu: Terra, 3333 So. Halsted St., Chicago 8, m.