IŠ RELIGINIO VAIKŲ PASAULIO Spausdinti
Parašė Kun. dr. J. Gutauskas   

1. Religinis ir pasaulietinis  idealas

Tas 1) yra tikrai religingas, kurio sąmonę ir visą gyvenimą persunkia religija, jos skelbiami idealai. Kurią vietą užima lietuvių vaikų ir paauglių gyvenime religinis idealas? Kadangi jiems pats žodis idealas yra dar nesuprantamas, tai anketos klausimas: "Koks yra tavo gyvenimo idealas?" buvo pakeistas suprantamesnių klausimu: "Koks yra tavo gyvenime didžia usis troškimas?" Į šį klausimą atsakė 62 mergaitės ir 55 berniukai. Atsakymai suskirstyti žemiau dedamoj lentelėj.

"Koks yra tavo gyvenimo idealas?" buvo pakeistas suprantamesnių klausimu: "Koks yra tavo gyvenime didžia usis troškimas?" Į šį klausimą atsakė 62 mergaitės ir 55 berniukai. Atsakymai suskirstyti žemiau dedamoj lentelėj.

Religinis idealas išsiskleidžia i kelias religinių idealų rūšis:
1.    Laimėti amžinąjį gyvenimą, dangų
Mergaičių          14
Berniukų         19
2.    Tarnauti Dievui, tėvynei, artimui
Mergaičių          11
Berniukų         9

3. Tikėti, mylėti Dievą, vykdyti Jo valią, apaštalauti
Mergaičių        10
Berniukų           8

Daugelis parašė ne vieną savo idealą arba svarbiausią gyvenimo troškime, bet du, kartais tris. Sudarant lentelę, žiūrėta, kas parašyta pirmoje vietoje.   Jei žiūrėti, koks troškimas dažniausiai pasikartoja, tai iš religinių idealų pirmą vietą užima noras nueiti į dangų. Apie tai kalba 24 berniukai ir 22 mergaitės.
Paminėsime vieną kitą būdingesni pasisakymą, 9, 7 (po kablelio skai-čiur reiškia mėnesius) m. mergaitės idealas "grįžti į Lietuvą, nueiti į dangų" (anketos Nr. 764). 12, 10 m. berniukas rašo: "Mano pagrindinis idealai pasiekti dangų, o antras būti vyriausiu lakūnu" Nr. 824). Kito berniuko (12,5 m.) idealas pasaulietiškai hedonistinis: "Būti dideliu milijonierium, turėti visose pasaulio šalyse po kelis cirkus ir operas, o gyventi San Francisco mieste" (Nr. 589)2). 10. 10 m. mergaitė į anketos klausima atsakė vienu žodžiu: "Dievas". Jos gyvenimo idealas yra Dievas (Nr. 608). Kitos, truputį vyresnės mergaitės (11,2 m.) idealas yra konkretus ir paprastas: "Grįžti į tėvynę Lietuvą, būti siuvėja ir tautinių šokių šokėja" (Nr 607). Našlaitė, kuries tėvai antį osios bolševikų okupacijos metu liko Lietuvoje, o ji, turbūt su giminėmis, pasitraukė į Vakarus, trokšta: "Pamatyti dar kartą tėvelius" (13 m., Nr. 185).

2.    Abejonės

Tikėti vaikams natūralu. Jie tiki taip, kaip juos moko tėvai, mokytojai, kunigai. Tik paauglio amžiuje pradeda reikštis pirmosios abejonės, pirmi religiniai klausimai. Paauglys pradeda kritiškiau vertinti savo tikėjimą. Iš 130 trečiosios vaikystės vaikų ir paauglių pasisakė turį abejonių 13. Iš jų 9 mergaitės ir 4 berniukai. Daugiausia neaiškumų susiję su Dievo buvimu.

3.    Tikėjimas ir jo motyvai

Nors anketos klausimas: "Kodėl esi tikintis?" vaikams ir paaugliams yra sunkokas, tačiau į jį atsakė 58 mergaitės ir 56 berniukai. Atsakymai yra būdingi vaiko ir paauglio psichologijai, naudingi jų religiniam gyvenimui pažinti, žemiau paduodami motyvai, kodėl vaikas ir paauglys tiki.
Vaikų ir paauglių tikėjimo motyvai.   Lentelė Nr. 12.
-----
1) Ištrauka iš knygos "Vaiko Dievas lr Religija".
2) šiaip jau būsimasis "multimilijonie-rius" yra pamaldus ir geras berniukas. Jis meldžiasi kasdien "rytą, prie valgio ir vakare". Prie progos meldžiasi "prieš rašomuosius darbus ir kai amerikiečių policija atvažiuoja daryti kratų stovykloje". Eina išpažinties "kas mėnuo ir prieš šventes, nes jaučiu, kad reikia eiti". Iš religinių pareigų sunkiausia "tarnauti prie 3-jų Mišių iš karto". Prieš dvi savaites jam atsirado abejonė: "Ar yra Dievas su velniu ir dangus?". Jo mėgstamiausia pamoka — tikyba.

1.    Tėvų autoritetas, jų įtaka
a.    Tėveliai taip išauklėjo        6 m.   5 b.
b.    Tikiu todėl, kad tėveliai tiki      10 m. 15 b.
c.    Visa mūsų giminė tikintys        2 m.   1 b.
d.    Tikėti išmokė motina         3 b.
2.    Noras patekti į dangų
a.    Tikėjimas veda į dangų        3 m.   2 b.
b.    Noriu būti išganytas         3 b.
c.    Kad numiręs-si eičiau į dangų        3 m.   2 b.
d.    Už tikėjimą Dievas žada dangų        2 m.   3 b.
3.    Tikėjimas padeda
a.    Tikėjimas duoda tvirtybės        5 m.   2 b.
b.    Tikėjimas daro geros įtakos        3 m.   1 b.
c.    Be tikėjimo žmogus panašus į gyvulį        2 m.
d.    Tikėjimas — sielos penas ir ramybė       4 m.
e.    Jei netikėčiau, nelaikyčiau Dievo įsakymų ir mano gyve-
nimas būtų blogas        1 m.
f.    Esu tikintis, kad noriu ramiai mirti         1 b.
g.    Pradėjus abejoti, pasidarė nejauku, tuščia        1 m.
h.    Tikiu todėl, kad velnias neįsigalėtų pasauly        1 m.
4.    Protas ir širdis veda į tikėjimą
a.    Protas rodo, kad reikia tikėti         1 b.
b.    Mane traukia tikėti       1 m.
c.    Man patinka tikėti        1 m.   2 b.
d.    Tikiu, kad Dievą myliu        1 m.
e.    Tikiu dėl to, kad širdis tiki        1 m.   1 b.
5.    Pasaulis rodo Dievo buvimą
a.    Pasaulį Dievas sutvėrė        1 m.   1 b.
b.    Visa erdvė, žemė taip tvarkingai sutvarkyta, kad žmogus
savaime tiki        1 m.
6.    Tikintiems Dievas padeda
a.    Kurie tiki, tų Dievas neapleidžia        6 m.   2 b.
b.    Tikintiems Dievas geriau padeda         1 b.
7.    Kiti motyvai
a.    Kiekvienas žmogus į ką nors tiki       1 m.   2 b.
b.    Esu katalikų tikybos, todėl tikiu        1 m.   4 b.
c.    Kristus liepė tikėti         4 b.
d.    Tikiu, nes Dievas yra teisingas        1 m.

Vaiko ir paauglio tikėjimas atremtas į tėvų, artimųjų autoritetą. Jie tiki ne vien todėl, kad jų artimieji tikintys. Jie  turi ir  kitus  tikėjimo motyvus. Vaikai ir paaugliai supranta, kad be tikėjimo negalima būti išganytam (patekti į dangų), kad tikėjimas padeda žmogui, daro jį gerėsnį, kad matomasis pasaulis rodo Dievo buvimą, kad tikėjimas—visuotinė apraiška.

Bet "Mane traukia tikėti", "Man patinka tikėti",   "Tikiu,   kad  Dievą  myliu", "Tikiu dėl to, kad širdis tiki". Tikėjimas patenkina tris vaiko troškimus:  norą žinoti, norą būti saugiam, norą mylėti ir būti mylimam. Tikėjimas atsako į daugelį klausimų, tikėjimas teikia apsaugą, tikėdamas gali mylėti Dievą ir būti Jo mylimas.     Kun. dr. J. Gutauskas