VYTAUTO MAŽELIO FOTO PARODA Spausdinti
Parašė A. D.   
Spalio 28—lapkričio 4 d. d. New Yorke Willoughby's foto reikmenų krautuvėje įvyko Vytauto Maželio nuotraukų paroda. Willoughby yra pačiame New Yorko centre (110 W. 32 g.) ir laikoma šios rūšies didžiausia prekyba visame pasaulyje. Vienoje sienos vitrinoje kas savaitę vyksta foto parodos. Joje pati firma išstato New Yorko ir visos Amerikos, kartais ir kitų kraštų, pačius geriausius fotografų darbus. Tokiu būdu Willough-by krautuvės vitrina yra tribūna, į kurią patenka tik pasižymėję ir aukštoj kvalifikacijos pirmaeiliai fotografai. V. Maželis ir yra bene pirmasis lietuvis, kuriam pavyko vienai savaitei išstatyti savo darbus minėtoje vitrinoje.

Vyt. Maželis dar Lietuvoje reiškėsi kaip skoningas foto menininkas. Aktyviai jis dalyvavo spaudoje, Foto Mėgėjų Draugijos rengtose parodose. Tada jo kamera gaudė gamtas, miesto motyvus ir ypatingai kariško gyvenimo momentus. Tremtyje, nors ir atsidūręs be visų savo Lietuvoje darytų nuotraukų, jų negatyvų, netgi ir be aparto (visa liko anapus geležinės uždangos), jis nemetė pamėgtos foto srities, kur nutvėręs aparatą, suko objektyvą ten, kur tikėjosi ką gražaus surasti. (Šioj parodoj buvo išstatyti trys darbai iš Vokietijos). New Yorke studijavo "N. Y. Institute of Photography" komercinę fotografiją ir portretavimą.

Namuose įsirengęs kuklią laboratoriją, atsidėjo rimtam studijiniam darbui. Jo darbštumas, tiesiog foto aistra per trumpą laiką davė gražių rezultatų.
Parodoje jis išstatė gamtovaizdžius ir portretus. Gamtos motyvai buvo ilgas V. Maželio foto kelias, nes gamta fotografui neišsemiamas motyvų aruodas. Tačiau prie gamtos reikia mokėti "prieiti" su kamera, atmetant temai nereikalingą balastą. Pasirinktus objektus reikia atitinkamai sukomponuoti, parinkti įdomų apšvietimą, išgauti nuotaiką. Tai gamtos fotografo uždaviniai. Cia jau fotografo akis žymiai skiriasi nuo paprasto gamtos entuziasto akies.

Gera kompozicija, vykęs linijų, šviesų ir šešėlių derinys gali ir mažytėje gamtos iškarpoje, kurioje paprasta akis nieko nepastebi, sudaryti didžiulį įspūdį, šito tipo yra abu žiemos peizažai, ypač ledo varvekliai.


Kitaip prieita prie gamtos "Ver-mounto" ir kalnų peizažuose, čia paimta didžiuliai keletą kilometrų siekią plotai; jie sujungti į darnią skoningą kompoziciją, pasidaro taip pat įspūdingi ir gražūs. Pirmasis imponuoja savo erdvumu ir skaidria vasaros nuotaika, kalnų gi motyvas — romantika ir retai pasitaikančiu vienoje nuotraukoje sukauptu didžiuliu turiniu. Pastarasis motyvas (Alpių kalnų peizažas) yra nepaprastai sunkiai laboratorijoje apipavidalinamas. Nors parodoje išstatytas didinimas yra gero lygio, bet pirmajame nuotraukos planui reikėtų daugiau gyvumo.

Didesnę parodos dalį užėmė portretai, prie kurių jis priėjo tik šį pavasarį. Atsinešta patirtis iš gamtos motyvų leido jam greit apvaldyti portretą, prie kurio fotografas turi įvairiausių problemų: įspėti žmogų, išryškinti jo charakteringiausius bruožus, duoti gerą apšvietimą, sukurti tvirtą kompoziciją. Pirmiausia į akis krinta įvairumas. V. Maželis nepateko į kokį šabloną, bet kiekvienam žmogui pajieškojo savitos išraiškos. Štai senutės ryškus charakteris, kur, rodos, suskaitysi visas raukšles, arba senukas su lazda; rodos, lyg gyvas jis ten sėdi, — taip gražiai išgautas jo natūralumas, šalia ju eina kita grupė, kur dominuoja apšvietimas, o charakterio bruožai pasitraukia į antrą planą. Toks yra aktoriaus V. Žukausko portretas.

Portreto srityje (ši sritis dažnai buvo patikėta pigioms foto studijoms) V. Maželis smarkiai pastūmėjo į priekį fotografijos meną. Sveikintinos jo pastangos išeiti į platesnius vandenis.    A. D.