Leidėjai Spausdinti
Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis
Redakcijos   nariai — T. Leonardas Andriekus. O.  F. M.. Juozas Girnius. Alfonsas  Nyka-Niliūnas
Meninė   priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai
Redakcijos   adresas      Antanas Vaičiulaitis,
85-64 144th St.. Jamaica 35, N. Y.
Dailininko   adresas — Telesforas Valius 84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada
Administracijos   adresas — Aidai, 680 Bushwick A ve., Brooklyn 21, N. Y.