Turinys Spausdinti
P. Maldeikis — Tradicinis lietuvių auklėjimas ................................................................................ 385
Paulius Jurkus — Svečiuose pas Vizijų poetą ................................................................................. 397
Vytautas Mačernis — Vasaros gėles, Rudeninė šventė, Miške, Milžinas, Karalius,
Aš pažinau karalių tavyje, Velniai  (eil.) ........................................................................................... 402

Vytautas Mačernis — Tuštybė ......................................................................................................... 404
E. Erdvilas — Ukrainos kova už laisvę ...........................................................................................  407
Henrikas Nagys — Dail. Viktoro Vizgirdos kūrybinis kelias ......................................................... 411

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
J. Lingis — Naujoji švedų literatūra ................................................................................................. 418
Bern. Brazdžionis: Venancijus Ališas — Cascata Cristalina ........................................................... 421

RELIGINIS GYVENIMAS
Kun. K. A. Matulaitis, M. I. C. — Arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos eiga ........... 423

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Artimo meilės žygyje .............................................................................................. 427
K. Žukas — Mykolas Sleževičius ..................................................................................................... 429
Būkime lituanistikos instituto nariais ............................................................................................... 429
PASTABOS:   K.   Kriščiukaitis — Pastaba į pastabas — 430.
L.   Gendrutis — Nerangumo piktžolė—431.

ĮVYKIAI ............................................................................................................................................. 431


ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris iliustruotas Viktoro Vizgirdos darbais:
Kražių skerdynės (eskizas vitražui)      viršelių 1    psl.
šienapjūtė Lietuvoje        387
Vaisiai ir gėlės         390
Natiurmortas        395
Slėnyje        405
šv. Petro bažnyčia Bostone .    409
Autoportretas            411
Pavasaris Bostone        415
Rockporto žvejų uostas      viršelių 4    psl.
T. Valius — Vytauto Mačernio portretas ir šarnelės
gamtovaizdžio eskizai      396-401
Arkivysk. Jurgio Matulaičio nuotrauka         424
Mokinių grupė su kan. dr. J. B. Končiumi         428

NOVEMBER, 1954
AlDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers. Kennebunk Port. Maine. Subscription »6.00. single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port. Maine, February 7, 1950. under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.